Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाच्या मुलाखतीबाबत जाहीर प्रगटन.

महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाच्या मुलाखतीबाबत जाहीर प्रगटन.

22/12/2021 21/06/2022 पहा (193 KB)
महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी मुलाखत

एका डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व हेल्पडेस्कच्या पदासाठी कराराच्या आधारावर इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी मुलाखत.

20/12/2021 20/06/2022 पहा (340 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा

विवरणपत्र-  जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथील गट-क, तलाठी/महसूल सहाय्यक आणि गट-ड, शिपाई या पदांसाठी अनुकंपाधारक उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी.

14/12/2021 14/06/2022 पहा (185 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- पुरवठा विभाग

राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची पदे भरण्याबाबतीची जाहिरात.

30/09/2021 31/03/2022 पहा (4 MB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

शुद्धीपत्रक- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती  जुना शहरी प्रकल्प अमरावती.

08/07/2021 07/01/2022 पहा (219 KB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

शुद्धीपत्रक- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती  नवीन नागरी प्रकल्प अमरावती.

28/06/2021 27/12/2021 पहा (193 KB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

शुद्धीपत्रक- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती अचलपूर, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, मोर्शी व वरुड नागरी प्रकल्प अमरावती.

28/06/2021 27/12/2021 पहा (231 KB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती  जुना शहरी प्रकल्प अमरावती 

18/06/2021 07/07/2021 पहा (1 MB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती अचलपूर, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, मोर्शी व वरुड नागरी प्रकल्प अमरावती 

14/06/2021 06/07/2021 पहा (2 MB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती  नवीन नागरी प्रकल्प अमरावती 

14/06/2021 05/07/2021 पहा (2 MB)