Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- चरुड, तालुका- मोर्शी

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४/४७/२०२०-२१ मौजा- चरुड, तालुका- मोर्शी , जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

23/02/2023 23/08/2023 पहा (416 KB)
मौजे- चांदपूर, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७/४७/२०१५-१६ मौजा- चांदपूर, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

09/02/2023 09/08/2023 पहा (821 KB)
मौजे- अंजनसिंगी, तालुका- धामणगाव रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६/४७/२०१९-२० मौजा- अंजनसिंगी, तालुका- धामणगाव रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

07/02/2023 07/08/2023 पहा (789 KB)
मौजे- अर्जुनपुर , तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/४७/२०२०-२१ मौजा- अर्जुनपुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

07/02/2023 07/08/2023 पहा (640 KB)
मौजे- जगतपुर , तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०१६-१७ मौजा- जगतपुर , तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

07/02/2023 07/08/2023 पहा (682 KB)
मौजे- आमला विश्वेश्वर , तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८/४७/२०२०-२१ मौजा- आमला विश्वेश्वर, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

07/02/2023 07/08/2023 पहा (756 KB)
मौजे- कोरडा, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३/४७/२०२०-२१ मौजा- कोरडा, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

30/01/2023 30/07/2023 पहा (874 KB)
मौजे- दोनद, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९/४७/२०२१-२२  मौजा- दोनद, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात कलम- ११ ची अधिसूचना.

18/01/2023 18/07/2023 पहा (943 KB)
मौजे- नांदुरा लष्करपुर, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०/४७/२०२१-२२  मौजा- नांदुरा लष्करपुर, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात कलम- ११ ची अधिसूचना.

18/01/2023 18/07/2023 पहा (931 KB)
मौजे- खेलबाबूजी, तालुका- अंजनगाव सुर्जी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०२१-२२ मौजा- खेलबाबूजी, तालुका- अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

13/01/2023 13/07/2023 पहा (564 KB)