Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- धारवाडा, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०६/४७/२०२०-२१ मौजा- धारवाडा, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणातील कलम- ११ ची अधिसूचना.

01/11/2023 01/05/2024 पहा (745 KB)
मौजे- कौंडण्यपूर, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०२०-२१ मौजा- कौंडण्यपूर, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणातील कलम- ११ ची अधिसूचना.

01/11/2023 01/05/2024 पहा (777 KB)
मौजे- कोठोडा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०१८-१९ मौजा- कोठोडा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणातील कलम- ११ ची अधिसूचना.

27/10/2023 27/04/2024 पहा (693 KB)
मौजे- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०२१-२२ मौजा- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती येथील चांदी नदी प्रकल्प मुख्य कालव्यावरील लघु कालव्याचे बांधकाम प्रयोजनाकरिता लागणा-या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची जाहीर नोटीस.

23/10/2023 23/04/2024 पहा (667 KB)
मौजे- खापरखेडा, तालुका- वरुड

मुदतवाढ आदेश- भू. सं. प्र. क्र. ८/४७/२०१८ -१९ मौजा-खापरखेडा, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती  भूसंपादन अधिनियम २०१३ कायद्याचे कलम- २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

19/10/2023 19/04/2024 पहा (433 KB)
मौजे- दाभेरी, तालुका- मोर्शी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १२/४७/२०१९-२० मौजा- दाभेरी, तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

18/10/2023 18/04/2024 पहा (572 KB)
मौजे- राजुरा, तालुका- चांदुर बाजार

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १०/४७/२०१९-२० मौजा- राजुरा, तालुका- चांदुर बाजार, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

18/10/2023 18/04/2024 पहा (940 KB)
मौजे- इस्माईलपूर (दाभेरी), तालुका- मोर्शी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ११/४७/२०१९-२० मौजा-इस्माईलपूर (दाभेरी), तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

18/10/2023 18/04/2024 पहा (658 KB)
मौजे- माहुली चोर, तालुका- नांदगांव खंडेश्वर

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १०/४७/२०२२-२३ मौजा- माहुली चोर, तालुका- नांदगांव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

17/10/2023 17/04/2024 पहा (475 KB)
मौजे- अंभोरी, तालुका- मोर्शी

मुदतवाढ आदेश- भू. सं. प्र. क्र. १/४७/२०१६ -१७ मौजा-अंभोरी, तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती  भूसंपादन अधिनियम २०१३ कायद्याचे कलम- २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

16/10/2023 16/04/2024 पहा (502 KB)