Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- माहुली चोर, तालुका- नांदगांव खंडेश्वर

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १०/४७/२०२२-२३ मौजा- माहुली चोर, तालुका- नांदगांव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

17/10/2023 17/04/2024 पहा (475 KB)
मौजे- अंभोरी, तालुका- मोर्शी

मुदतवाढ आदेश- भू. सं. प्र. क्र. १/४७/२०१६ -१७ मौजा-अंभोरी, तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती  भूसंपादन अधिनियम २०१३ कायद्याचे कलम- २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

16/10/2023 16/04/2024 पहा (502 KB)
मौजे- शिंदवाडी, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०१/४७/२०२१-२२ मौजा- शिंदवाडी, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

10/10/2023 10/04/2024 पहा (424 KB)
मौजे- दुर्गवाडा, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०२१-२२ मौजा- दुर्गवाडा, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

10/10/2023 10/04/2024 पहा (516 KB)
मौजे- फाजलापूर, तालुका- चांदुर बाजार

शुद्धीपत्रक- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०६/४७/२०२२-२०२३ मौजा- फाजलापूर, तालुका- चांदुर बाजार, जिल्हा- अमरावती  मधील शुद्धीपत्रक.

09/10/2023 09/04/2024 पहा (201 KB)
मौजे- एकलासपुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०२०-२१ मौजा- एकलासपुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

09/10/2023 09/04/2024 पहा (661 KB)
मौजे- कणी मिर्झापुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०२०-२१ मौजा- कणी मिर्झापुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

09/10/2023 09/04/2024 पहा (640 KB)
मौजे- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०२१-२२ मौजा- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती येथील चांदी नदी प्रकल्प मुख्य कालव्यावरील लघु कालव्याचे बांधकाम प्रयोजनाकरिता लागणा-या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची जाहीर नोटीस.

05/10/2023 05/04/2024 पहा (516 KB)
मौजे- कासमपूर, तालुका- दर्यापूर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०२२-२३ मौजा- कासमपूर, तालुका- दर्यापूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत जाहीर नोटीस.

07/09/2023 07/03/2024 पहा (466 KB)
मौजे- खारसांगळूद, तालुका- दर्यापूर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०९/४७/२०२२-२३ मौजा- खारसांगळूद, तालुका- दर्यापूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत जाहीर नोटीस.

07/09/2023 07/03/2024 पहा (541 KB)