Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- धारवाडा, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  २३/४७/२०१९- २०  मौजा- धारवाडा, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

09/03/2021 08/09/2021 पहा (720 KB)
मौजे- सिंदवाडी, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  २४/४७/२०१९- २०  मौजा- सिंदवाडी, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

09/03/2021 08/09/2021 पहा (741 KB)
मौजे- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भुमी संपादन पुनर्वसन पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शक्तेचा हक्क अधिनियम २०१३ भु.सं.प्र.क्र. ०१/४७/२०१९-२० मौजा- टाकळी खुर्द, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

08/03/2021 07/09/2021 पहा (611 KB)
मौजे- अंबाडा कंडारी, तालुका- अचलपूर

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३/४७/२०२०-२१ मौजा-अंबाडा कंडारी, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ चे घोषणापत्र.

03/03/2021 02/09/2021 पहा (697 KB)
मौजे- रायपूर, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस- खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

भु.सं.प्र.क्र. ०१/४७/२०१८-१९ मौजा- रायपूर, ता. अचलपूर, जिल्हा- अमरावती

 

02/03/2021 01/09/2021 पहा (483 KB)
मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०१७-१८   मौजा- बडनेरा, तालुका-  अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

20/07/2021 19/08/2021 पहा (419 KB)
मौजे- वानारशी, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १७/४७/२०१७-१८  मौजा- वानारशी, तालुका- अमरावती , जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

10/02/2021 09/08/2021 पहा (679 KB)
मौजे- शेंदोळा, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १६/४७/२०१६/१७  मौजा- शेंदोळा, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

10/02/2021 09/08/2021 पहा (761 KB)
मौजे- मेंढी, तालुका- वरुड

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०१९-२०  मौजा- मेंढी, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत  जाहीर नोटीस.

07/01/2021 06/07/2021 पहा (611 KB)
मौजे- दत्तापूर नवनगर (कृषी समृद्धी केंद्र), तालुका- धामणगाव रेल्वे

जाहीर आवाहन – हिंदू ह्रिदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, तालुका- धामणगाव रेल्वे मधील दत्तापूर नवनगरचा (कृषी समृद्धी केंद्र) विकास करण्याकरीता प्रस्तावित जमिनीबाबत जाहीर आवाहन.

31/12/2020 30/06/2021 पहा (237 KB)