Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- अजितपुर, तालुका- अचलपुर

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १२/४७/२०१६-१७ मौजा- अजितपुर, तालुका- अचलपुर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

20/10/2022 20/04/2023 पहा (458 KB)
मौजे- चरुड, तालुका- मोर्शी

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४/४७/२०२०-२१ मौजा- चरुड, तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

20/10/2022 20/04/2023 पहा (788 KB)
मौजे- गिरगुटी, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०२०-२१ मौजा- गिरगुटी, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

19/10/2022 19/04/2023 पहा (546 KB)
मौजे- धानोरा पूर्णा, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०२१-२२ मौजा- धानोरा पूर्णा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणा मध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमिनीची वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीचे जाहीर नोटीस.

14/10/2022 14/04/2023 पहा (594 KB)
मौजे- सोमठाणा, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०१९-२० मौजा- सोमठाणा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती मध्ये करजगाव लघु प्रकल्पाचे कामाकरीता लागणाऱ्या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची नमुना १ मधील जाहीर नोटीस.

12/10/2022 12/04/2023 पहा (502 KB)
मौजे- बोरगांव मोहना, तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/४७/२०२१-२२ मौजा- बोरगांव मोहना, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात कलम- ११ ची अधिसूचना.

27/09/2022 27/03/2023 पहा (607 KB)
मौजे- धारवाडा, तालुका- तिवसा

मुदतवाढ आदेश- भू. सं. प्र. क्र. २३/४७/२०१९-२० मौजा- धारवाडा, तालुका- तिवसा , जिल्हा- अमरावती  भूसंपादन अधिनियम २०१३ कायद्याचे कलम- २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

23/09/2022 23/03/2023 पहा (405 KB)
मौजे- सिंदवाडी, तालुका- तिवसा

मुदतवाढ आदेश- भू. सं. प्र. क्र. २४/४७/२०१९-२० मौजा- सिंदवाडी, तालुका- तिवसा , जिल्हा- अमरावती  भूसंपादन अधिनियम २०१३ कायद्याचे कलम- २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

23/09/2022 23/03/2023 पहा (489 KB)
मौजे- खापरखेडा, तालुका- वरुड

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०१९-२० मौजा- खापरखेडा, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती मध्ये पंढरी मध्यम प्रकल्पाचे कामाकरीता लागणाऱ्या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची जाहीर नोटीस.

23/09/2022 23/03/2023 पहा (521 KB)
मौजे- मांडू, तालुका- धारणी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ६/४७/२०१८-१९ मौजा- मांडू, तालुका- धारणी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

01/09/2022 01/03/2023 पहा (564 KB)