Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पाणी टंचाई शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर ई-निविदा सुचना- अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत जाहीर ई-निविदा सुचना.

29/05/2023 29/11/2023 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना

दरपत्रक सूचना – जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये किरकोळ इलेक्ट्रॉनिक साहित्य टयुबलाईल, पॅनल लाईट, स्विच बोर्ड, स्विच तसेच इतर साहित्य व इलेक्ट्रिक दुरुस्तीच्या कामाकरीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत.

12/05/2023 12/11/2023 पहा (1 MB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वकष धोरण दि. १९एप्रिल २०२३ नुसार ई- निविदा सुचना व्दितीय मुदतवाढ प्रसिद्ध करणेबाबत.

12/05/2023 12/11/2023 पहा (692 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सभेकरिता लागणारे चहा /नास्ता / जेवण व पाणी बॉटल या बाबी करीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत.

11/05/2023 11/11/2023 पहा (969 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वकष धोरण दि. १९एप्रिल २०२३ नुसार ई- निविदा सुचना प्रथम मुदतवाढ प्रसिद्ध करणेबाबत.

09/05/2023 09/11/2023 पहा (553 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वकष धोरण दि. १९एप्रिल २०२३ नुसार ई- निविदा सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

28/04/2023 28/10/2023 पहा (496 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना

दरपत्रक सूचना – जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये किरकोळ इलेक्ट्रॉनिक साहित्य टयुबलाईल, पॅनल लाईट, स्विच बोर्ड, स्विच तसेच इतर साहित्य व इलेक्ट्रिक दुरुस्तीच्या कामाकरीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत.

25/04/2023 25/10/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना

दरपत्रक सूचना – जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे सभेकरिता लागणारे चहा/नास्ता/जेवण व पाणी बॉटल या बाबींचे दर निश्चित करून वार्षिक दरकरार सादर करण्याबाबत.

21/04/2023 21/10/2023 पहा (856 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सुचना

निविदा सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालयामधील संगणक / प्रिंटर / स्कॅनर व इंटरनेट दुरुस्ती, झेरॉक्स  मशिन  दुरुस्ती करीता लागणाऱ्या वस्तूचे दर निश्चित करून वार्षिक दरकरार करणेबाबत.

19/04/2023 19/10/2023 पहा (1 MB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

वाळूघाट लिलाव सन २०२२-२३ बाबत सुचना

17/03/2023 17/09/2023 पहा (162 KB)