Close

दूरध्वनी क्रमांक

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जिल्हा नियंत्रण कक्ष – (०७२१)२६६२०२५

पदनाम कार्यालय(एसटीडी – ०७२१) निवास(एसटीडी – ०७२१)
जिल्हाधिकारी , अमरावती २६६२५२२ २६६२११२
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी २६६२९४२ २६६२८०५
निवासी उपजिल्हाधिकारी २६६२४९३ २६६०१६६
नझुल अधिकारी २६६२०२५ ——–
उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) २६६२३६४ २६६५०५५
जिल्हा पुरवठा अधिकारी २६६२७८४ २६६६६८६
जिल्हा नियोजन अधिकारी २६६२७३३ २५७३२७३
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी २६६२३५२ ——-
जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी (N.I.C.) २६६२८९३ २५५१७०२
उपजिल्हाधिकारी(E.G.S.) २६६२५०५ २६६२५५६
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी क्रमांक-४ २६६३४४९ ——-
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी (जी.प. कामे) २६६२०२५ २६६३१३४
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी (लघु पाटबंधारे) २६६१६०२ ——-
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी क्रमांक-२ २६६४८१९ २६६३४२१
जिल्हा प्रौढ शिक्षण अधिकारी २६६२४६७ ——–
सहाय्यक संचालक ( महापालिका प्रशासन ) २६६५३६७ ——-
सहाय्यक संचालक ( लहान बचत ) २६६२३५२ ——-
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी २६६२०२५ ——–
जिल्हा चौकशी अधिकारी २६६२३५२ ——–
अन्न वितरण अधिकारी २६६३०९० २६६३७९०
अधीक्षक ( राज्य उत्पादन शुल्क ) २६६३४१० २६६३४१०
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी २६६२६२१ २६७१७७२
नोंदणी(उपमहानिरीक्षक) २६६०१६१ २६६३२८७
सहाय्यक जिल्हा उपनिबंधक वर्ग – 1 २६६२६४० २६७५३८४
सहाय्यक जिल्हा उपनिबंधक वर्ग – 2 २६६२८७६ ——–

 

S.D.O. (एसटीडी / स्थानिक कोड )

 

तालुका कोड क्रमांक कार्यालय निवास
अमरावती ०७२१ २६७३०२३ २६६३६८७
दर्यापूर ०७२२४ २३४२२६ २३४२१७
अचलपूर ०७२२३ २२००१० २२०००३
मोर्शी ०७२२८ २२२२२१ २२२२३८
धारणी ०७२२६ २२४२११ २२४२५०
चांदूर रेल्वे ०७२२२ २५४०२४ २५४०३२

 

तहसीलदार (एसटीडी / स्थानिक कोड )

 

तालुका कोड क्रमांक कार्यालय निवास
अमरावती ०७२१ २६७४३६० २६६५६४८
भातकुली ०७२१ २६६२१२४ २६६२२२८
नांदगाव ख. ०७२२१ २२२६४४ २२२६४३
दर्यापूर ०७२२४ २३४२३४ २३४२७४
अंजनगाव ०७२२४ २४२०७४ २४२०१४
अचलपूर ०७२२३ २२५००७ २२०३०६
चांदूर बाजार ०७२२७ २४३२०७ २४३२०३
धारणी ०७२२६ २२४२२३ २२४२१४
चिखलदरा ०७२२० २२०२२३ २२०२४२
मोर्शी ०७२२८ २२२२३६ २२२०१२
वरुड ०७२२९ २३२१४४ २३२१४८
चांदूर रेल्वे ०७२२२ २५४०२१ २५४०७३
तिवसा ०७२२५ २२२०४४ २२२०४३
धामणगाव रेल्वे ०७२२२ २३७३३० २३००३०