Close

अत्यावश्यक सेवा

रुग्णालय

क्रमांक नाव दूरध्वनी क्रमांक
शासकीय जिल्हा रुग्णालय(सामान्य),इर्विन (०७२१)६६३३३७/३८
शासकीय जिल्हा रुग्णालय (महिला)- डफरीन (०७२१)६६०९८२
पी.डी.एम.सी रुग्णालय (०७२१)६६२३२३
दयासागर रुग्णालय (०७२१)२६६२३९८
बख्तार रुग्णालय संशोधन (०७२१)२६७८०६२
धन्वंतरी रुग्णालय (०७२१)२५७७६२२
जी.जी.राठी – ती.बी.रुग्णालय (०७२१)२६६२८५७
दंत महाविद्यालय रुग्णालय (०७२१)६६२१६६
डॉ.राजेंद्र सिंघ अरोरा(कर्करोग विशेषज्ञ) (०७२१)२६५१३०२
१० डॉ.अनिल बोंडे(हृदयरोगतज्ज्ञ) (०७२१)६७६४१६
११ डॉ.श्रीमती. वसुधा बोंडे(स्त्रीरोग) (०७२१)२६७६४१६
१२ डॉ.घनशाम बाहेती(रोगनिदानतज्ञ) (०७२१)२५७८२९८
१३ डॉ.हरीश बाहेती(हृदयरोगतज्ज्ञ) (०७२१)२६७५५९८
१४ डॉ.नीलू सोमाणी(भाषा उपचार) (०७२१)२५४१३५४
१५ डॉ.श्रीमती.एस.जे.पोतोडे(स्त्रीरोग) (०७२१)२५७४७७६/२५७३५००
१६ डॉ.अद्वैत महल्ले (हृदयरोगतज्ज्ञ) (०७२१)२५७०५३४
१७ डॉ.सतीश देशमुख (राजकमल चौक) (०७२१)२६७७६७९
१८ डॉ.पी.बी.कडू(हृदयरोगतज्ज्ञ) (०७२१)२६७७१४४/२६७६४४४

रक्त शाखा

क्रमांक नाव दूरध्वनी क्रमांक
सामान्य रुग्णालय रक्त शाखा, इर्विन रुग्णालय परिसर, अमरावती – ४४४६०१ (०७२१)२६६३३३७/३८/३९
श्री बालाजी रक्त शाखा & रक्त घटक लॅब, अंबापेठ, अमरावती – ४४४६०१ (०७२१)२६७१६००
पद्मावती रक्त शाखा, जमनालाल बजाज नगर, व्हालकत कंपाऊंड, अमरावती – ४४४६०१ (०७२१)२६७७८५९
डॉ. पी.डी.एम.सी रुग्णालय, संशोधन केंद्र, शिवाजी नगर, अमरावती – ४४४६०३ (०७२१)२६६५५४५
डॉ. भागवत रक्त शाखा, उलट भारतीय महाविधालय, राजापेठ, अमरावती – ४४४६०१ (०७२१)२६७५७१७

अग्निशमन सेवा

क्रमांक नाव दूरध्वनी क्रमांक
अमरावती फायर स्टेशन १०१
ब.डी.ई फायर स्टेशन (०७२१)२६८१२७३

रेल्वे आणि एस.टी. चौकशी

क्रमांक नाव दूरध्वनी क्रमांक/
अमरावती रेल्वे चौकशी १३१
अमरावती आरक्षण (रेल्वे) (०७२१)२६७२०५२
बडनेरा रेल्वे चौकशी / आरक्षण (०७२१)२६८१३३३
अमरावती एस.टी. भागीदारी (०७२१)२६६३२२१
बडनेरा एस.टी. भागीदारी (०७२१)२६८१२२२

एमएसईबी कॉल केंद्र

क्रमांक कॉल केंद्र नाव दूरध्वनी क्रमांक
महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती (०७२१)२६६७४११
महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती (०७२१)२६६७४१२
महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती (०७२१)२६६७४१३
महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती (०७२१)२६६७४१४
महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती (०७२१)२६६७४१५

पाणी पुरवठा

क्रमांक नाव दूरध्वनी क्रमांक
उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग(राठी नगर) २५७६४३९
उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग(श्रीराम नागर) २६६७१९९
उपकार्यकारी अभियंता शहर(रेस्‍ट हाउस मालटेकडी) पाणी पुरवठा विभाग २६६३३९१
उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग (व्हि.एम.व्हि. रोड,सौरभ कॉलोनी) २६६१४५२
उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरण, मालटेकडी २६६०५९६
उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग(बिलिंग स्टोरेज) मालटेकडी २६६३३४१
उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग (पंप हाउस व्हि.एम.व्हि. रोड;राठी नगर) २५३०४३९
उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग(पवानास्कर लेआउट , टोपे नगर) २६६४७९९

पोलीस स्टेशन 

क्रमांक नाव दूरध्वनी क्रमांक
पोलिस आयुक्त ०७२१-२५५१००१ फॅक्स क्र.०७२१-२६६३२५६
उप . पोलिस आयुक्त ( H.Q. ) ०७२१-२५५१००३
उप . पोलिस आयुक्त (झोन) ०७२१-२५५१००५
सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजापेठ विभाग ०७२१-२६७२०१०
राजापेठ पोलीस स्टेशन ०७२१-२६७२०१०
सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन ०७२१-२६७२००१
कोल्हापुरी गेट पोलीस स्टेशन ०७२१-२६७८१३३
सहाय्यक पोलीस आयुक्त गाडगे नगर विभाग ०७२१-२६७९३३०
गाडगे नगर पोलीस स्टेशन ०७२१-२६७९३३०
१० नागपुरी गेट पोलीस स्टेशन ०७२१-२६७५५६९
११ वलगाव पोलीस स्टेशन ०७२१-२३८६२३३
१२ सहाय्यक पोलीस आयुक्त फ्रेजरपुरा विभाग ०७२१-२५६८६८६
१३ फ्रेजरपुरा पोलीस स्टेशन ०७२१-२५६८६८६
१४ नांदगाव पेठ पोलीस स्टेशन ०७२१-२३८४२६७
१५ बडनेरा पोलीस स्टेशन ०७२१-२६८१३००

महानगरपालिका

क्रमांक नाव दुरध्‍वनी क्रमांक
आयुक्त २६७२५६९
उप आयुक्त ९४०३४११०००
सहाय्यक आयुक्त ९४०३०८१५०३
वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी ९४०३०८१५०८
कार्यकारी अभियंता १ ९४०३०८१५०९
शहर अभियंता ९४०३०८१५११
मुख्य लेखाधिकारी ९४०३०८१५१३
मुख्य आग अधिकारी ९४०३०८१५१७
वैद्यकीय अधिकारी स्वाचता १ ९४०३०८१५१८
१० उप अभियंता १ ९४०३०८१५२०
११ सहाय्यक नगर नियोजक ९४०३०८१५२५
१२ कर अधिक्षक ९४०३०८१५७८