Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद, अमरावती – अनुकंपा प्रतिक्षा सूची

जिल्हा परिषद, अमरावती – अनुकंपा प्रतिक्षा सूची.

19/07/2021 18/01/2022 पहा (4 MB)
जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती

जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती यांच्या कार्यालयाच्या वाहनाची निर्लेखनाबाबत सूचना.

12/07/2021 11/01/2022 पहा (177 KB)
चिखलदरा तहसील मध्ये क्यार व महा चक्रीवादळामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

राज्यात माहे ऑक्टोंबर-नोवेंबर २०२० मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळामुळे व अवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानी पोटी खातेदाराच्या नावाची यादी.

09/07/2021 08/01/2022 पहा (6 MB)
चांदूर रेल्वे तहसील मध्ये क्यार व महा चक्रीवादळामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

राज्यात माहे जून ते ऑक्टोंबर  २०२० मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळामुळेअवेळी पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानी पोटी खातेदाराच्या नावाची यादी.

09/07/2021 08/01/2022 पहा (6 MB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

शुद्धीपत्रक- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती  जुना शहरी प्रकल्प अमरावती.

08/07/2021 07/01/2022 पहा (219 KB)
अमरावती जिल्हा- आपले सरकार सेवा केंद्र सन २०२०-२१

जाहीर सूचना- आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची मुळ कागदपत्रे तपासणीबाबत.

08/07/2021 07/01/2022 पहा (2 MB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

शुद्धीपत्रक- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती अचलपूर, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, मोर्शी व वरुड नागरी प्रकल्प अमरावती.

28/06/2021 27/12/2021 पहा (231 KB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

शुद्धीपत्रक- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती  नवीन नागरी प्रकल्प अमरावती.

28/06/2021 27/12/2021 पहा (193 KB)
नांदगाव खंडेश्वर तहसील मध्ये शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

राज्यात माहे जून ते ऑक्टोंबर २०२० या कालावधीत झालेल्या शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी नांदगाव खंडेश्वर तहसील मधील बाधीत शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत यादी.

22/06/2021 21/12/2021 पहा (3 MB)
सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, अमरावती महानगरपालिका हद्दीतील लाभार्थी प्रस्ताव

सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिका हद्दीतील आदर्श नेहरू नगर परिसरातील नाझुल शीट नं. २९, प्लॉट क्र. २, ३, ५, ६, ७ व शीट क्र. ३० प्लॉट क्र. १५/१ मधील पात्र ७८ अतिक्रण धारकांची अतिक्रमणे निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमानुकूल यादी.

22/06/2021 21/12/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित