Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन २ रा माळा, अमरावती-जाहीरात.

केंद्र शासनाच्या निती आयोगामार्फत राबविल्या जात असलेल्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता अमरावती जिल्ह्यातील आकांक्षित तालुक्यांसाठी फेलोंची नियुक्ती करणेस्तव आवेदन मागविणेस्तव जाहीरात.

20/09/2023 20/03/2024 पहा (219 KB)
पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई – निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक बारदान्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत.

18/09/2023 18/03/2024 पहा (2 MB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सूचना (अंतिम मुदतवाढ)

ई-निविदा सूचना- सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता अमरावती जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती निर्माण होणाऱ्या अचलपूर, चांदुर बाजार व धामणगाव तालुक्यातील नदीपात्रातील स्थळांतून गाळ व गाळमिश्रित वाळूची, वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करणे व डेपो निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा सूचना अंतिम मुदतवाढ.

12/09/2023 12/03/2024 पहा (696 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आदेश

मंडप / पेंडॉल तपासणी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याचे आदेश.

11/09/2023 11/03/2024 पहा (271 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण मध्ये प्राप्त निधी व वितरित निधीचे लेखापरीक्षण करणेकरिता निविदा.

11/09/2023 11/03/2024 पहा (968 KB)
रोहयो, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सामाजिक अंकेक्षण मुलाखतीस अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी.

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत साधन व्यक्ती निवडसुची करिता मुलाखतीस अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी.

06/09/2023 06/03/2024 पहा (665 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सूचना (प्रथम मुदतवाढ)

ई-निविदा सूचना- सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता अमरावती जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती निर्माण होणाऱ्या अचलपूर, चांदुर बाजार व धामणगाव तालुक्यातील नदीपात्रातील स्थळांतून गाळ व गाळमिश्रित वाळूची, वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करणे व डेपो निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा सूचना प्रथम मुदतवाढ.

05/09/2023 05/03/2024 पहा (797 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा पूर्व बैठक दिनांक ३०/०८/२०२३ चे इतिवृत्त.

सन २०२३-२४ या वर्षांकरिता अमरावती जिल्ह्यातील पुरपरिस्थिती निर्माण होणाऱ्या अचलपूर, चांदूर बाजार व धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील नदीपात्रातील स्थळांतून गाळ व गाळ मिश्रित वाळूची, वाळूडेपो पर्यंत वाहतूक करणे व डेपो निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त.

30/08/2023 29/02/2024 पहा (746 KB)
रोहयो, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सामाजिक अंकेक्षण मुलाखत यादी

सामाजिक अंकेक्षण  साधन व्यक्ती पात्र उमेदवारांची मुलाखत यादी.

28/08/2023 28/02/2024 पहा (5 MB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील पुरपरिस्थिती निर्माण होणाऱ्या नदीपात्रातील स्थळांतून गाळ व गाळ मिश्रित वाळूची, वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करणे व डेपो निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा सूचना.

28/08/2023 28/02/2024 पहा (7 MB)
संग्रहित