Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीरनामा- तहसील कार्यालय, अमरावती

जाहीरनामा- तहसील कार्यालय, अमरावती

अर्जदार-  श्रीमती कलाबाई मधुकर पंधरे व इतर रा. मलकापुर ता. जि . अमरावती.

20/05/2022 20/11/2022 पहा (961 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण मध्ये प्राप्त निधी व वितरीत निधीचे लेखापरीक्षण करणेकरीता निविदा मागविणेबाबत.

17/05/2022 17/11/2022 पहा (315 KB)
मोर्शी तालुका मध्ये गारपीट व अवेळी पावसामूळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

मोर्शी तालुका मध्ये माहे जून २०२१ या कालावधीत झालेल्या गारपीट व अवेळी पावसामूळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी बाधीत शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी (यादी- २).

11/05/2022 11/11/2022 पहा (653 KB)
मोर्शी तालुका मध्ये गारपीट व अवेळी पावसामूळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

मोर्शी तालुका मध्ये माहे जून २०२१ या कालावधीत झालेल्या गारपीट व अवेळी पावसामूळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी बाधीत शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी (यादी- १).

11/05/2022 11/11/2022 पहा (650 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जाहीर सुचना- कार्यालयीन रद्दी, निवडणूकी संबंधाने असणारे नमुने व विधानसभा मतदार यादीच्या जादा प्रती निकाली काढणेबाबत.

11/05/2022 11/11/2022 पहा (206 KB)
आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

विवरणपत्र- जिल्हाधिकारी यांचे आस्थापनेवरील गट- “क” व गट- “ड” संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ३०/०४/२०२२ अखेर रिक्त पदांची माहिती.

10/05/2022 10/11/2022 पहा (1 MB)
पाणी टंचाई शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर सुचना- अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत जाहीर ई-निविदा सुचना.

10/05/2022 10/11/2022 पहा (3 MB)
नगर विकास विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीर सूचना- सुधारित प्रारूप प्रभाग रचना कार्यक्रम -२०२२

नगर परिषद- अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, चांदूर रेल्वे, चांदूर बाजार, वरुड, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, शेंदुरजना घाट, मोर्शी व नगर पंचायत- नांदगाव खंडेश्वर.

अमरावती जिल्ह्यातील नगरपरिषद/नगरपंचायत यांच्या प्रारूप प्रभाग रचना प्रभाग दर्शक नकाशे प्रसिद्धी व त्यावरील रहिवाश्यांच्या हरकती व सूचना दाखल करणेबाबत कार्यक्रमाची जाहीर नोटीस.

09/05/2022 09/11/2022 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- गृह शाखा

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता नेमणूकी करिता अर्ज सादर करण्याबाबत जाहीर सूचना.

09/05/2022 09/11/2022 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा

“मंडळ अधिकारी” संवर्गातील रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत.

02/05/2022 02/11/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित