घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नगर परिषद मोर्शी अध्यक्ष पदाची पोट निवडणूक – २०१९

नगर परिषदेची प्रारूप मतदार यादी

21/08/2019 20/02/2020 पहा (9 MB)
शुध्‍दीपत्रक- मौजे- चेचरवाडी तालुका- भातकुली

भूसंपादन प्रकरण क्र. ९/४७/२०१७ -१८ मौजा चेचरवाडी ता. भातकुली, जि. अमरावती.

02/08/2019 02/02/2020 पहा (196 KB)
शुध्‍दीपत्रक- मौजे- असदपुर तालुका- अचलपुर

भूसंपादन प्रकरण क्र. १/४७/२०१७ -१८ मौजा असदपुर  ता. अचलपुर, जि. अमरावती .

22/07/2019 31/12/2019 पहा (212 KB)
मौजे-खोपडा , तालुका- मोर्शी

भूसंपादन प्रकरण क्र. १/४७/२०१३ -१४ मौजा खोपडा  ता. मोर्शी, जि. अमरावती  अंतिम निवाडा.

22/07/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)
मौजे- राजुरा  ता. अचलपूर

भूसंपादन प्रकरण क्र. १/४७/२०१७ -१८ मौजा राजुरा  ता. अचलपूर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

17/07/2019 17/01/2020 पहा (454 KB)
मौजे- ब्राम्हणवाडा पाठक  ता. चांदूर बाजार

भूसंपादन प्रकरण क्र. २०/४७/२०१७ -१८ मौजा ब्राम्हणवाडा पाठक  ता. चांदूर बाजार , जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

17/07/2019 17/01/2020 पहा (459 KB)
रेती घाट लिलाव सन २०१८-१९

अमरावती जिल्‍हयातील रेतीघाट लिलाव सन २०१८-२०१९.

11/07/2019 11/01/2020 पहा (1 MB)
मौजे- जवळा, तालुका- चांदूर रेल्वे

भूसंपादन प्रकरण क्र. ०९/४७/२०१८ -१९ मौजा जवळा  ता. चांदूर रेल्वे , जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

06/07/2019 06/01/2020 पहा (519 KB)
रेती घाट लिलाव सन २०१८-१९

अमरावती जिल्‍हयातील रेतीघाट लिलाव सन २०१८-२०१९.

24/06/2019 23/12/2019 पहा (1 MB)
सामान्य बदल्या – २०१९.

अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी व लिपिक टंकलेखक संवर्गातील प्रशासकीय बदलीस पात्र कर्मचा-यांची यादी.

16/05/2019 15/11/2019 पहा (2 MB)
संग्रहित