Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सेवानिवूत्त  होणार्यांया मंडळ अधिकारी संवर्गाची यादी.

दिनांक- ०१/०१/२०२०  ते ३१/१२/२०२० या कालावधीत नियतवयोमाना नुसार शासन सेवेतून सेवानिवूत्त  होणार्यांया मंडळ अधिकारी संवर्गाची यादी.

07/07/2020 31/12/2020 पहा (446 KB)
धामणगाव रेल्वे – पिक नुकसान अनुदान यादी

माहे ऑक्टोबर-नोंव्हेबर 2019 कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसान अनुदान यादी

03/06/2020 31/01/2021 पहा (2 MB)
अमरावती – पिक नुकसान अनुदान यादी

माहे ऑक्टोबर-नोंव्हेबर 2019 कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसान अनुदान यादी

02/06/2020 31/01/2021 पहा (5 MB)
अंजनगाव – पिक नुकसान अनुदान यादी

माहे ऑक्टोबर-नोंव्हेबर 2019 कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसान अनुदान यादी

02/06/2020 01/12/2021 पहा (6 MB)
भातकुली – पिक नुकसान अनुदान यादी

माहे ऑक्टोबर-नोंव्हेबर 2019 कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसान अनुदान यादी

02/06/2020 31/01/2021 पहा (5 MB)
दर्यापूर – पिक नुकसान अनुदान यादी

माहे ऑक्टोबर-नोंव्हेबर 2019 कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसान अनुदान यादी

02/06/2020 30/06/2021 पहा (7 MB)
चांदूर बाजार– पिक नुकसान अनुदान यादी

माहे ऑक्टोबर-नोंव्हेबर 2019 कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसान अनुदान यादी

31/05/2020 31/12/2020 पहा (4 MB)
मोर्शी– पिक नुकसान अनुदान यादी

माहे ऑक्टोबर-नोंव्हेबर 2019 कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसान अनुदान यादी

29/05/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)
धारणी – पिक नुकसान अनुदान यादी

माहे ऑक्टोबर-नोंव्हेबर 2019 कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसान अनुदान यादी

29/05/2020 31/12/2020 पहा (8 MB)
चिखलदरा- पिक नुकसान अनुदान यादी

माहे ऑक्टोबर-नोंव्हेबर 2019 कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसान अनुदान यादी

 

29/05/2020 31/12/2020 पहा (3 MB)
संग्रहित