Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खनिकर्म विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

अमरावती जिल्ह्यातील खनिपट्याचे ETS मशीन द्वारे मोजमाप कारणेकरीता दरपत्रक बंद लिफाफ्यात सादर करणेबाबत. 

20/10/2021 19/04/2022 पहा (1 MB)
पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती- ‘ई-लिलाव’ सूचना, क्रमांक- १, सन-२०२१-२२

महाराष्ट्र शासन, पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभागांतर्गत प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे अधिनस्त असलेले निरुपयोगी वाहने व यंत्रसामुग्री व इतर साहित्यांची ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याबाबत.

18/10/2021 17/04/2022 पहा (621 KB)
बाल विकास प्रकल्प कार्यालय, अमरावती

एकात्मिक बाल सेवा योजना नागरी प्रकल्प अमरावती अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना गरम ताजा आहार पुरवठा करण्याचा बचत गट/महिला संस्था/महिला मंडळ यांच्या पात्र व अपात्र यादी वर आक्षेप मागविण्याबाबत.

14/10/2021 13/04/2022 पहा (8 MB)
रोजगार हमी योजना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना सन २०२१-२२

दरपत्रक सूचना सन २०२१-२२- पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजने अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील पाणंद रस्त्यांची काम करण्याबाबत.

11/10/2021 10/04/2022 पहा (238 KB)
जिल्हा पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीरनामा

जाहीरनामा- अमरावती जिल्ह्यातील नवीन २३ रास्त भाव दुकानांसाठी जाहीरनामा.

11/10/2021 10/04/2022 पहा (461 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- पुरवठा विभाग

राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची पदे भरण्याबाबतीची जाहिरात.

30/09/2021 31/03/2022 पहा (4 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल जाहीर सूचना – खनिकर्म विभाग

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल जाहीर सूचना – खनिकर्म विभाग

24/09/2021 24/03/2022 पहा (282 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल- वाळू उत्खनन आणि इतर गौण खनिजे

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल- वाळू उत्खनन आणि इतर गौण खनिजे


24/09/2021 24/03/2022 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सुचना

ई-निविदा सुचना- मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे करिता भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्याबाबतची ई-निविदा सुचना.

15/09/2021 14/03/2022 पहा (254 KB)
कार्यालय, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, विध्यापीठ रोड, अमरावती

निविदा/दरपत्रक सूचना- भांडार शाखा, आस्थापना शाखा तसेच आरेखन व सर्वेक्षण शाखे संबंधी निरुपयोगी साहित्य विक्री बाबत.

14/09/2021 13/03/2022 पहा (919 KB)
संग्रहित