Close

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “लिपिक/टंकलेखक” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ ची अंतिम जेष्ठता सूची. 27/02/2023 पहा (544 KB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ ची अंतिम जेष्ठता यादी. 27/02/2023 पहा (671 KB)
“तहसीलदार” संवर्गातील अधिकाऱयांची दिनांक- ०१/०१/२०११ ते दिनांक- ३१/१२/२०१२ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची. 09/02/2023 पहा (4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजीची “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील प्रारूप जेष्ठता यादी. 06/02/2023 पहा (6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजीची “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील प्रारूप जेष्ठता यादी. 06/02/2023 पहा (10 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “शिपाई” संवर्गातील कर्मचा-यांची प्रारूप जेष्ठता सुची. 20/01/2023 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची गट- क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०९/२०२२ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 18/01/2023 पहा (442 KB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लघुटंकलेखक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 11/01/2023 पहा (593 KB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी. 11/01/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “लिपिक/टंकलेखक” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 11/01/2023 पहा (800 KB)