Close

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “लिपिक/टंकलेखक” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी. 21/09/2022 पहा (1 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२१ चे स्थितीवरील “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील संयुक्त प्रारूप जेष्ठता सूची. 10/08/2022 पहा (5 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२१ चे स्थितीवरील “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील संयुक्त प्रारूप जेष्ठता सूची. 10/08/2022 पहा (8 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहाय्यक” संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सुची. 08/08/2022 पहा (5 MB)
तलाठी संवर्गाची स्थायी – अस्थायी कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता दि- ०१/०१/२०२२. 21/07/2022 पहा (6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसिलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची अंतिम जेष्ठता सुची. 30/06/2022 पहा (8 MB)
अमरावती जिल्ह्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०१/२०२२ रोजीची एकत्रीत प्रारूप जेष्ठता यादी. 06/06/2022 पहा (6 MB)
दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी. 06/05/2022 पहा (4 MB)
दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी. 06/05/2022 पहा (2 MB)
दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी. 06/05/2022 पहा (10 MB)