Close

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
अमरावती जिल्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची एकत्रीत अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी. 28/06/2021 पहा (10 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत असलेल्या “मंडळ अधिकारी” संवर्गातील कर्मचार्यांची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची. 11/06/2021 पहा (6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचार्यांची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची (भाग- २). 11/06/2021 पहा (9 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचार्यांची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची (भाग- १). 11/06/2021 पहा (9 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ चे स्थितीवरील सुधारित “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती जेष्ठता सूची (भाग- २). 11/06/2021 पहा (10 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ चे स्थितीवरील सुधारित “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती जेष्ठता सूची (भाग- १). 11/06/2021 पहा (9 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१७-२०१८ चे स्थितीवरील सुधारित “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती जेष्ठता सूची (भाग- २). 11/06/2021 पहा (7 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१७-२०१८ चे स्थितीवरील सुधारित “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती जेष्ठता सूची (भाग- १). 11/06/2021 पहा (7 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१६ चे स्थितीवरील सुधारित “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती जेष्ठता सूची (भाग- ३). 11/06/2021 पहा (5 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१६ चे स्थितीवरील सुधारित “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती जेष्ठता सूची (भाग- २). 11/06/2021 पहा (9 MB)