जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
दिनांक- ०६/०२/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची मानधन वाढीबाबत व शिपाई पदावर निवडी बाबतची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 08/07/2019 डाउनलोड(8 MB)
अमरावती विभागातील नायब तहसीलदारांची अंतीम ज्‍येष्‍ठता सूची 05/07/2019 डाउनलोड(10 MB)
अमरावती विभागातील कार्यरत नायब तहसीलदार संवर्गात दिनांक- ०१/०१/२०१४ ते दिनांक- ३१/१२/२०१७ या कालावधीत कार्यरत असलेल्या अधिका-यांची दिनांक- ०१/०१/२०१८ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची. 13/05/2019 डाउनलोड(7 MB)
अमरावती जिल्ह्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी” संवर्गातील स्थायी / अस्थायी कर्मचार्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम जेष्टता सुची. 15/04/2019 डाउनलोड(8 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची. 08/04/2019 डाउनलोड(6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लिपिक-टंकलेखक” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची. 25/03/2019 डाउनलोड(5 MB)
अमरावती जिल्ह्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी” संवर्गातील स्थायी / अस्थायी कर्मचार्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती जेष्टता सुची. 18/03/2019 डाउनलोड(8 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची. 08/03/2019 डाउनलोड(4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “शिपाई” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची. 02/03/2019 डाउनलोड(4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “वाहन चालक” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची. 02/03/2019 डाउनलोड(653 KB)