Close

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०९/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची शिपाई पदावर निवडीसाठी पात्रता धारण करीत असलेल्यांची तात्पुरती जेष्ठता सुची. 22/03/2024 पहा (9 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत “लिपिक/टंकलेखक” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२४ ची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 14/03/2024 पहा (2 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “शिपाई” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 11/03/2024 पहा (8 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “वाहन चालक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सुची. 11/03/2024 पहा (2 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “मंडळ अधिकारी” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सुची. 05/03/2024 पहा (3 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसिलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची अंतिम जेष्ठता सुची. 20/02/2024 पहा (6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहायक” संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 08/02/2024 पहा (9 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचा-यांची प्रारूप जेष्ठता यादी. 01/02/2024 पहा (7 MB)
तहसीलदार संवर्गाची दि. ०१.०१.१९९७ ते दि. ३१.१२.२०१५ याकालावधीची एकत्रित तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठतासूची 05/01/2024 पहा (884 KB)
नायब तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी सन १९९९ सन २०२१. 30/11/2023 पहा (5 MB)