Close

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
दि. ०१/०१/२०२२ व दि. ०१/०१/२०२३ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची अंतिम सामायिक ज्येष्ठता यादी. 28/08/2023 पहा (6 MB)
दि. ०१/०१/२०२२ व दि. ०१/०१/२०२३ गट- क संवर्गातील अनुकंपा सामाईक तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांचे विवरणपत्र. 28/08/2023 पहा (1 MB)
दि. ०१/०१/२०२२ व दि. ०१/०१/२०२३ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची अंतिम सामायिक ज्येष्ठता यादी. 28/08/2023 पहा (4 MB)
दि. ०१/०१/२०२२ व दि. ०१/०१/२०२३ गट- ड संवर्गातील अनुकंपा सामाईक तात्पुरत्या ज्ये‍ष्ठता सूचीवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांचे विवरणपत्र. 28/08/2023 पहा (936 KB)
“तलाठी” संवर्गातून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्नतीकरीता आहर्ताधारक व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक- ०१/०६/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची.. 14/08/2023 पहा (8 MB)
तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱयांची सन १९९७-९८ ते २०१५-१६ या कालावधीचे नियमितीकरण करून तहसीलदार संवर्गातील अधिकार्यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 14/08/2023 पहा (4 MB)
“महसूल सहायक” संवर्गातून “अव्वल कारकून” संवर्गात पदोन्नती करीता आवश्यक विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा व महसूल अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण तसेच वयाची ४५/५० वर्ष पूर्ण झाल्याने परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेल्या महसूल सहायक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०६/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 21/07/2023 पहा (3 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ व दि- ०१/०१/२०२३ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 18/07/2023 पहा (8 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ व दि- ०१/०१/२०२३ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 18/07/2023 पहा (4 MB)
दि- ०१/०१/२०२२ ते ०१/०१/२०२३ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता यादी. 18/07/2023 पहा (2 MB)