Close

पदोन्‍नती यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

पदोन्‍नती यादी
शीर्षक तारीख View / Download
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक तलाठी व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची प्रारूप जेष्टता सूची. 18/09/2018 पहा (8 MB)
गट-ड शिपाई संवर्गामधून गट-क वाहन चालक पदावर पदोन्नती देण्याकरीता आवश्यक अहर्ता धारण केलेल्या शिपाई तात्पुरती पात्रता यादी. 24/08/2018 पहा (905 KB)
अमरावती जिल्हातील “तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्न_तीकरीता महसूल अहर्ताधारक तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्टता सुची. 26/07/2018 पहा (7 MB)
“लिपीक टंकलेखक” संवर्गामधून “अव्‍वल कारकुन” पदावर पदोन्‍नती करीता महसूल अहर्ताधारक व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या लिपीक टंकलेखक यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम जेष्टता यादी 26/07/2018 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्गामधील मंडळ अधिकारी पदोन्‍नती करीता पात्र् कर्मचारी यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी 07/07/2018 पहा (7 MB)
लिपीक टंकलेखक संवर्गामधील अव्‍वल कारकुन पदोन्‍नती करीता पात्र् कर्मचारी यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती यादी 27/06/2018 पहा (5 MB)
लिपीक टंकलेखक संवर्गामधील अव्‍वल कारकुन पदोन्‍नती करीता पात्र् कर्मचारी यांची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची अंतीम यादी 25/06/2018 पहा (6 MB)
लिपीक टंकलेखक (२०१८) 01/03/2018 पहा (2 MB)
तलाठी (२०१७) 01/03/2018 पहा (6 MB)