Close

पदोन्‍नती यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

पदोन्‍नती यादी
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातुन गट- क “कनिष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक” या पदावर पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 29/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची गट- क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०९/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 10/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातुन गट- क “कनिष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक” या पदावर पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 06/03/2023 पहा (837 KB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची गट- क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०९/२०२२ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 18/01/2023 पहा (442 KB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची गट- क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 10/11/2022 पहा (651 KB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी. 10/10/2022 पहा (500 KB)
“तलाठी” संवर्गातून “मंडळ अधिकारी” संवर्गात पदोन्नतीकरीता महसूल अर्हता धारकांची व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्टता सूची. 15/03/2022 पहा (6 MB)
“महसूल सहायक” संवर्गातून “अव्वल कारकून” संवर्गात पदोन्नतीकरीता आवश्यक महसूल अहर्ता धारक व वयाची ४५/५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या महसूल सहायक यांची दिनांक- ०१/०९/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी. 07/12/2021 पहा (5 MB)
गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “वाहन चालक” पदावर पदोन्नती देण्याकरिता आवश्यक अहर्ता धारण केलेल्या शिपाई यांची अंतीम पात्रता यादी. 07/12/2021 पहा (414 KB)
गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “वाहन चालक” पदावर पदोन्नती देण्याकरिता आवश्यक अहर्ता धारण केलेल्या शिपाई यांची तात्पुरती पात्रता यादी. 22/11/2021 पहा (428 KB)