Close

पदोन्‍नती यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

पदोन्‍नती यादी
शीर्षक तारीख View / Download
“तलाठी” संवर्गातून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्नतीकरीता आहर्ताधारक व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक- ०१/०६/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची.. 14/08/2023 पहा (8 MB)
“महसूल सहायक” संवर्गातून “अव्वल कारकून” संवर्गात पदोन्नती करीता आवश्यक विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा व महसूल अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण तसेच वयाची ४५/५० वर्ष पूर्ण झाल्याने परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेल्या महसूल सहायक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०६/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 21/07/2023 पहा (3 MB)
“तलाठी” संवर्गातून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्नतीकरीता आहर्ताधारक व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक- ०१/०६/२०२३ रोजीची प्रारूप जेष्ठता सुची.. 30/06/2023 पहा (8 MB)
“महसूल सहायक” संवर्गातून “अव्वल कारकून” संवर्गात पदोन्नती करीता आवश्यक विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा व महसूल अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण तसेच वयाची ४५/५० वर्ष पूर्ण झाल्याने परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेल्या महसूल सहायक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०६/२०२३ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 22/06/2023 पहा (5 MB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातुन गट- क “कनिष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक” या पदावर पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 29/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची गट- क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०९/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 10/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातुन गट- क “कनिष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक” या पदावर पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 06/03/2023 पहा (837 KB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची गट- क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक- ०१/०९/२०२२ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 18/01/2023 पहा (442 KB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत गट- ड “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची गट- क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 10/11/2022 पहा (651 KB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत “शिपाई” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची “महसूल सहाय्यक” संवर्गात पदोन्नती करीता पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी. 10/10/2022 पहा (500 KB)