Close

महसूल विभाग

या विभागात खालील उपविभाग यांचा समावेश होतो:

 1. जमाबंदी
 2. महसुल
 3. नझुल

जमाबंदी उपविभाग हे महसूल वर्षाच्या शेवटी तालुका आणि गावाची हिशेब तपासणीच्या निगडीत कामे जुलै 31 अखेरीस पाहते. जमाबंदी उपविभाग हे सरकारी कर सुध्दा पाहते. जिल्ह्यातील पाऊसाची माहिती या उपविभागाव्दाअरे पाहली जाते. हा उपविभाग नापीक असलेल्या गावांची सुध्दा् यादी ठेवते. ते जमिन अभिलेखाची (सात बारा) सुध्दा यादी ठेवते. या उपविभागाचे कार्य परिशिष्टय अ आणि परिशिष्टद ब नूसार आहे.

महसुल उपविभाग हे शासकीय कार्यालये साठी जमिनी वाटप, खाजगी लागवड,बांधकाम, स्वयंसेवी संस्था,इ. बाबींशी निगडीत कामे करते. ग्रामीण भागात , जमीन वाटप करीता ग्रामपंचायतीची परवानगी आवश्यक आहे. लागवडीसाठी ई क्लाीस जमिनीची वाटणी ही माजी सैनिक आणि भूमिहीन व्यक्तींच्याच प्राधान्यक्रमनूसार केली जाते.

अनुप्रयोग जिल्हाधिकारी, किंवा उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्याा नावाने असावे. आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:

 1. अर्ज
 2. नाहरकत प्रमाणपत्र (ग्रामपंचायतीच्या / नगरपालिका पासून)
 3. नकाशा
 4. योजना अंदाज
 5. प्रसिद्धी अहवाल
 6. नाहरकत प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि. पासून
 7. नाहरकत प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग पासून
 8. शाळा, शिक्षण विभाग मान्यता
 9. स्वयंसेवी संस्थेकरीता (नोंदणीकृत) संबंधित खात्याकडून नाहरकत प्रमाणपत्र
 10. शासकीय आहे. कार्यालये, क्षेत्रीय प्रमुख पासून अनुप्रयोग आवश्यक आहे.

जमीन कोणतीही उत्पन्न स्रोत अर्जदारांसाठी खर्च न करता देण्यात जाऊ शकते.

नझुल जमीन म्हनणजे सरकारी परंतू वापरात नसलेली महापालिका परिसरातील जमिन होय. नझुल उपविभाग हा कोणत्याही विशिष्ट हेतूने राखीव नसलेल्याप जमिनीशी निगडीत आहे, ज्या एकतर निवासी किंवा व्यावसायिक कारणासाठी तात्पुरत्या किंवा कायम भाडेतत्त्वावर दिले जातात. त्या जमिनीचा निकाल लावणे आणि रेकॉर्डची देखभाल करणे हे उपविभागाशी संबंधीत आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क:

जिल्हा महसूल अधिकारी, जिल्हाधिकारी, अमरावती फोन कार्यालय 2662025.