Close

ई-मोजणी प्रणाली

अज्ञावलीमधुन मोजणी साठी प्राप्त झालेल्या अर्जांचे क्रमानुसार मोजणीची प्रकरणे भुकरमापकास मोजणीसाठी दिली जातात

भेट द्या: http://103.23.150.216/emojni/Mainpage.aspx