Close

महाविद्यालय / विद्यापीठ


आय.बी.एस.एस. अभियांत्रीकी मह‍ाविदयालय, अमरावती

आय.बी.एस.एस. अभियांत्रीकी मह‍ाविदयालय, मार्डी रोड अमरावती


जी. एच. रायसोनी अभियांत्रीकी व व्‍यवस्‍थापन महाविदयालय

जी. एच. रायसोनी अभियांत्रीकी व व्‍यवस्‍थापन महाविदयालय, अंजनगाव बारी रोड, अमरावती


पी. आर. पोटे अभियांत्रीकी महाविदयालय अमरावती

पी. आर. पोटे अभियांत्रीकी महाविदयालय पोटे इस्‍टेट कटोरा रोड, अमरावती


प्रो. राम मेघे अभियांत्रीकी महाविदयालय, अमरावती

प्रो. राम मेघे अभियांत्रीकी महाविदयालय, बडनेरा, अमरावती


ब्रिजलाल बियाणी सायन्‍स कॉलेेज, अमरावती

ब्रिजलाल बियाणी सायन्‍स कॉलेेज, अमरावती


भारतीय विदया मंदीर, भारतीय महाविदयालय, अमरावती

भारतीय विदया मंदीर, भारतीय महाविदयालय, अमरावती , अंबादेवी रोड, अमरावती.


विदर्भ महाविद्यालय , अमरावती

शेगाव नाका, अमरावती


Pincode: 444604


शासकीय अभियांत्रीकी महाविदयालय, अमरावती

शासकीय अभियांत्रीकी महाविदयालय, अमरावती कटोरा नाका, अमरावती


श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय, अमरावती

मोर्शी रोड , गाडगे नगर , अमरावती, महाराष्‍ट्र


Pincode: 444603


श्री. एच. व्हि. पी. मंडळ अभियांत्रीकी महाविदयालय अमरावती

श्री. एच. व्हि. पी. मंडळ अभियांत्रीकी महाविदयालय अमरावती