Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- सहादापुर, तालुका- मोर्शी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  २०/४७/२०१९-२० मौजा- सहादापुर, तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

22/08/2023 22/02/2024 पहा (521 KB)
मौजे- मुबारकगांव, तालुका- चांदूर बाजार

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १३/४७/२०१९-२० मौजा- मुबारकगांव, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

22/08/2023 22/02/2024 पहा (565 KB)
मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०२२-२३ मौजा- बडनेरा, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

22/08/2023 22/02/2024 पहा (529 KB)
मौजे- पिंपळखुटा, तालुका- धामणगाव रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०२१-२२  मौजा- पिंपळखुटा, तालुका- धामणगाव रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

14/08/2023 14/02/2024 पहा (713 KB)
मौजे- अंजनसिंगी, तालुका- धामणगाव रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०२१-२२  मौजा- अंजनसिंगी, तालुका- धामणगाव रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

14/08/2023 14/02/2024 पहा (742 KB)
मौजे- शेगांव, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०२२-२३  मौजा- शेगांव, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

24/07/2023 24/01/2024 पहा (606 KB)
मौजे- फाजलापूर, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०६/४७/२०२२-२३ मौजा- फाजलापूर, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत जाहीर नोटीस.

12/07/2023 12/01/2024 पहा (554 KB)
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय, धारणी – जाहिरनामा

जाहिरनामा –

प्रयोजनाचे नांव – गर्गा मध्यम प्रक्लप, ता. धारणी

भूधारकांचे नांव – शोभाराम बुडा जांबेकर

शेत सर्वे क्रमांक –  ७३ पैकी

मौजा – झिलांगपाटी, तालुका – धारणी

11/07/2023 11/01/2024 पहा (369 KB)
मौजे- राजुरा, तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १०/४७/२०१९-२०  मौजा- राजुरा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

07/07/2023 07/01/2024 पहा (1 MB)
मौजे- दोनद , तालुका- अमरावती

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ९/४७/२०२१-२२  मौजा- दोनद , तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

05/07/2023 05/07/2024 पहा (604 KB)
संग्रहित