Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्र.  २९/४७/२०१९-२०  मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची  जाहीर नोटीस.

17/08/2021 16/02/2022 पहा (917 KB)
मौजे- सावंगी , तालुका- वरुड

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ५/४७/२०२०-२१  मौजा- सावंगी, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

02/08/2021 01/02/2022 पहा (782 KB)
मौजे- पाटीया, तालुका- धारणी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०१६-१७   मौजा- पाटीया, तालुका- धारणी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

29/07/2021 28/01/2022 पहा (448 KB)
मौजे- अमरावती, तालुका- अमरावती

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्र.  ०६/४७/२०१९-२०  मौजे- अमरावती, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची  जाहीर नोटीस.

29/07/2021 28/01/2022 पहा (508 KB)
मौजे- विलासनगर , तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०६/४७/२०१७-१८   मौजा- विलासनगर , तालुका-  अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

13/07/2021 12/01/2022 पहा (419 KB)
मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०१६-१७  मौजा- सलोना, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/07/2021 04/01/2022 पहा (588 KB)
मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०१६-१७  मौजा- सलोना, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/07/2021 04/01/2022 पहा (565 KB)
मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ७०/४७/२०१२-१३  मौजा- सलोना, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/07/2021 04/01/2022 पहा (788 KB)
मौजे- अंबापाटी, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०१०-११  मौजा- अंबापाटी, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/07/2021 04/01/2022 पहा (652 KB)
मौजे- कौंडण्यपूर, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  २२/४७/२०१९-२०  मौजा- कौंडण्यपूर, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

29/06/2021 28/12/2021 पहा (824 KB)
संग्रहित