Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- शिदोडी, तालुका- धामणगाव रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १४/४७/२०२१-२२  मौजा- शिदोडी, तालुका- धामणगाव रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

07/03/2024 07/09/2024 पहा (752 KB)
मौजा- खराळा, तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०२१-२२  मौजा- खराळा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

22/02/2024 22/08/2024 पहा (723 KB)
मौजा- पळसखेड, तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १४/४७/२०२१-२२  मौजा- पळसखेड, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

14/02/2024 14/08/2024 पहा (152 KB)
मौजा- दिघी कोल्हे, तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १३/४७/२०२१-२२  मौजा- दिघी कोल्हे, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

14/02/2024 14/08/2024 पहा (170 KB)
मौजा- सावंगी संगम, तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १२/४७/२०२१-२२  मौजा- सावंगी संगम, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

14/02/2024 14/08/2024 पहा (153 KB)
मौजा- हडप्पा, तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ११/४७/२०२१-२२  मौजा- हडप्पा, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

14/02/2024 14/08/2024 पहा (170 KB)
मौजा- कवठा कडू, तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०२१-२२  मौजा- कवठा कडू, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

14/02/2024 14/08/2024 पहा (156 KB)
मौजा- धानोरा मोगल, तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०१/४७/२०२१-२२  मौजा- धानोरा मोगल, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

14/02/2024 14/08/2024 पहा (153 KB)
मौजे- चांदपुर, तालुका- चिखलदरा

मुदतवाढ आदेश- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०१५-१६ मौजा-चांदपुर, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती  भूसंपादन अधिनियम २०१३ कायद्याचे कलम- २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

12/02/2024 12/08/2024 पहा (447 KB)
मौजे- कौंडण्यपूर, तालुका- तिवसा

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ७/४७/२०२० -२१ मौजा- कौंडण्यपूर, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

30/01/2024 30/07/2024 पहा (472 KB)
संग्रहित