Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- कामुंजा, तालुका- अमरावती

घोषणापत्र – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३/४७/२०१८-१९ मौजा-कामुंजा, तालुका- अमरावती , जिल्हा- अमरावती  मधील कलम १९ ची घोषणा.

21/10/2020 21/04/2021 पहा (414 KB)
मौजे- कामुंजा, तालुका- अमरावती

घोषणापत्र – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५/४७/२०१७-१८ मौजा-कामुंजा, तालुका- अमरावती , जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ ची घोषणा.

21/10/2020 21/04/2021 पहा (540 KB)
मौजे- कुंड सर्जापूर, तालुका- अमरावती

घोषणापत्र – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६/४७/२०१७-१८ मौजा-कुंड सर्जापूर, तालुका- अमरावती , जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ ची घोषणा.

21/10/2020 21/04/2021 पहा (410 KB)
मौजे- निजामपूर, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस –  भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०/४७/२०१९-२०  मौजा- निजामपूर, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत  जाहीर नोटीस.

07/10/2020 07/04/2021 पहा (516 KB)
मौजे- झटामझरी, तालुका- वरुड

मुदतवाढ आदेश- भू. सं. प्र. क्र. १८/४७/२०१६-१७ मौजा- झटामझरी, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती  नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम- २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

05/10/2020 04/03/2021 पहा (446 KB)
मौजे- अमदापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  १०/४७/२०१९-२०  मौजा- अमदापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत  जाहीर नोटीस.

25/09/2020 25/03/2021 पहा (562 KB)
मौजे- असदपूर, तालुका- अचलपूर

अधिसूचना (शुद्धीपत्रक)- भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शक्तेचा हक्क अधिनियम २०१३ भु.सं.प्र.क्र. २०/४७/२०१४-१५ मौजा- असदपूर क्षेत्र २०४२७.२३ चौ.मी. (चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पाच्या अंशतः बाधीत क्षेत्राकरिता बुडीत क्षेत्राकरिता) मध्ये कलम- ११ ची अधिसूचना शुद्धीपत्रक.

24/09/2020 23/03/2021 पहा (2 MB)
मौजे- कविठा बु., तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्र. ०७/४७/२०१९-२०  मौजा- कविठा बु., तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

21/09/2020 20/03/2021 पहा (460 KB)
मौजे- चांदूर रेल्वे , तालुका- चांदूर रेल्वे

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८/४७/२०१९-२०  मौजा-चांदूर रेल्वे , तालुका- चांदूर रेल्वे , जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ चे घोषणापत्र.

16/09/2020 16/03/2021 पहा (423 KB)
मौजे- चांदूर रेल्वे , तालुका- चांदूर रेल्वे

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९/४७/२०१९-२०  मौजा-चांदूर रेल्वे , तालुका- चांदूर रेल्वे , जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ चे घोषणापत्र.

16/09/2020 16/03/2021 पहा (406 KB)
संग्रहित