Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- खेड पिंपरी व चिखली वैद्य, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – मौजा- खेड पिंपरी व चिखली वैद्य, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर मध्ये हिंदू ह्रिदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग बांधकामासाठी संपादित जमिनीतील हितसंबंधाबाबत जमीन मालकाचे किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून दावा सांगणारे अर्ज मागविण्यासाठी जाहीर नोटीस (अधिसूचना, दिनांक – ३० जुलै, २०२०)

10/08/2020 09/02/2021 पहा (794 KB)
मौजे- शिवणी, गावनेर तळेगाव व रसलापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – मौजा- शिवणी, गावनेर तळेगाव व रसलापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर मध्ये हिंदू ह्रिदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग बांधकामासाठी संपादित जमिनीतील हितसंबंधाबाबत जमीन मालकाचे किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून दावा सांगणारे अर्ज मागविण्यासाठी जाहीर नोटीस (अधिसूचना, दिनांक – ३० जुलै, २०२०)

10/08/2020 09/02/2021 पहा (914 KB)
मौजे- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ६२/४७/२०१७-१८  मौजा- वेणी गणेशपूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा-अमरावती या प्रकरणात रस्ता बांधकाम प्रयोजनाकरिता लागणा-या खाजगी जमीनिची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची  नमुना- ३ मधील जाहीर नोटीस.

07/08/2020 06/02/2021 पहा (410 KB)
मौजे- विलास नगर, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०६/४७/२०१७-१८  मौजा- विलास नगर, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

06/08/2020 05/02/2021 पहा (605 KB)
मौजे- गडगामालुर, तालुका- धारणी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३/४७/२०१८-१९ मौजा-गडगामालुर, तालुका- धारणी , जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ चे घोषणापत्र.

31/07/2020 30/01/2021 पहा (455 KB)
मौजे- झिलांगपाटी, तालुका- धारणी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १/४७/२०१८-१९ मौजा-झिलांगपाटी, तालुका- धारणी , जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ चे घोषणापत्र.

31/07/2020 30/01/2021 पहा (534 KB)
मौजे- हातिदा, तालुका- धारणी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २/४७/२०१८-१९ मौजा-हातिदा, तालुका- धारणी , जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ चे घोषणापत्र.

31/07/2020 30/01/2021 पहा (470 KB)
मौजे- जावरा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ५९/४७/२०१७-१८  मौजा- जावरा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा-अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत नमुना- ३ मधील जाहीर नोटीस.

31/07/2020 30/01/2021 पहा (526 KB)
मौजे- हंसापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ६१/४७/२०१७-१८  मौजा- हंसापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा-अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत नमुना- ३ मधील जाहीर नोटीस.

31/07/2020 30/01/2021 पहा (360 KB)
मौजे- खंडाळा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ६०/४७/२०१७-१८  मौजा- खंडाळा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा-अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत नमुना- ३ मधील जाहीर नोटीस.

31/07/2020 30/01/2021 पहा (497 KB)
संग्रहित