Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- खापरखेडा, तालुका- वरुड

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०१९-२० मौजा- खापरखेडा, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती मध्ये पंढरी मध्यम प्रकल्पाचे कामाकरीता लागणाऱ्या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची जाहीर नोटीस.

23/09/2022 23/03/2023 पहा (521 KB)
मौजे- सिंदवाडी, तालुका- तिवसा

मुदतवाढ आदेश- भू. सं. प्र. क्र. २४/४७/२०१९-२० मौजा- सिंदवाडी, तालुका- तिवसा , जिल्हा- अमरावती  भूसंपादन अधिनियम २०१३ कायद्याचे कलम- २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

23/09/2022 23/03/2023 पहा (489 KB)
मौजे- धारवाडा, तालुका- तिवसा

मुदतवाढ आदेश- भू. सं. प्र. क्र. २३/४७/२०१९-२० मौजा- धारवाडा, तालुका- तिवसा , जिल्हा- अमरावती  भूसंपादन अधिनियम २०१३ कायद्याचे कलम- २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

23/09/2022 23/03/2023 पहा (405 KB)
मौजे- सांगळूद , तालुका- दर्यापूर

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०६/४७/२०२०-२१  मौजा- सांगळूद , तालुका- दर्यापूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

01/09/2022 01/03/2023 पहा (535 KB)
मौजे- मांडू, तालुका- धारणी

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ६/४७/२०१८-१९ मौजा- मांडू, तालुका- धारणी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

01/09/2022 01/03/2023 पहा (564 KB)
मौजे- खंजिरपुर, तालुका- चांदूर बाजार

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १९/४७/२०१९-२० मौजा- खंजिरपुर, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

24/08/2022 24/02/2023 पहा (602 KB)
मौजे- खापरखेडा, तालुका- वरुड

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०८/४७/२०१८-१९ मौजा- खापरखेडा, तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

27/07/2022 27/01/2023 पहा (486 KB)
मौजे- चांदपुर, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७/४७/२०१५-१६ मौजा- चांदपुर, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात कलम- ११ ची अधिसूचना.

14/07/2022 14/01/2023 पहा (755 KB)
मौजे- कुलगंणा (बु.), तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६/४७/२०१५-१६ मौजा- कुलगंणा (बु.), तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात कलम- ११ ची अधिसूचना.

14/07/2022 14/01/2023 पहा (779 KB)
मौजे- सोमठाणा, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३/४७/२०२०-२१ मौजा- सोमठाणा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

12/07/2022 12/01/2023 पहा (488 KB)
संग्रहित