Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- कल्होडी, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४/४७/२०१८-१९  मौजा- कल्होडी, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

20/02/2020 19/08/2020 पहा (596 KB)
मौजे- घुईखेड, तालुका- चांदूर रेल्वे

शुद्धीपत्रक- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १३/४७/२०१६-१७  मौजा- घुईखेड, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचनेमधील शुद्धीपत्रक.

20/02/2020 19/08/2020 पहा (235 KB)
मौजे- दोनोडा, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९/४७/२०१९-२०  मौजा- दोनोडा, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (456 KB)
मौजे- रत्नापूर, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८/४७/२०१९-२०  मौजा- रत्नापूर, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (481 KB)
मौजे- मेघनाथपूर, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७/४७/२०१९-२०  मौजा- मेघनाथपूर, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (476 KB)
मौजे- कारंजा बहीरम (सुभानपूर), तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६/४७/२०१९-२०  मौजा- कारंजा बहीरम (सुभानपूर), तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (490 KB)
मौजे- टाकरखेडा पुर्णा, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५/४७/२०१९-२०  मौजा- टाकरखेडा पुर्णा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (479 KB)
मौजे- विरूळपूर्णा, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४/४७/२०१९-२०  मौजा- विरूळपूर्णा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (469 KB)
मौजे- मासोद, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३/४७/२०१९-२०  मौजा- मासोद, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (469 KB)
मौजे- कारंजा बहीरम (बोदळ), तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/४७/२०१९-२०  मौजा- कारंजा बहीरम (बोदळ), तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (463 KB)
संग्रहित