Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- अंजनसिंगी, तालुका- धामणगाव रेल्वे

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०२१-२२ मौजा- अंजनसिंगी, तालुका- धामणगाव रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९  चे घोषणापत्र.

08/05/2024 08/11/2024 पहा (450 KB)
मौजे- पहूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस-  सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०२१-२२  मौजा- पहूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती येथील चांदी नदी प्रकल्प मुख्यकालव्यावरील पहूर वितरीकेच्या बांधकाम प्रयोजनाकरीता लागणा-या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची नमुना- ३ ची जाहीर नोटीस.

06/05/2024 06/11/2024 पहा (470 KB)
मौजे- आमला विश्वेश्वर, तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक- ०८/४७/२०२०-२१   मौजा- आमला विश्वेश्वर, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात कलम- १९ ची अधिसुचना.

04/04/2024 04/10/2024 पहा (454 KB)
मौजे- पहूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस-  सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०२१-२२  मौजा- पहूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती येथील चांदी नदी प्रकल्प मुख्यकालव्यावरील पहूर वितरीकेच्या बांधकाम प्रयोजनाकरीता लागणा-या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची नमुना- १ ची जाहीर नोटीस.

02/04/2024 02/10/2024 पहा (459 KB)
मौजा- असदपूर, तालुका- अचलपूर

अधिसूचना- भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ भु.सं.प्र.क्र. ०५/४७/२०२१-२२ प्रकरण क्रमांक  ११/४७/२०२१-२२  मौजा- असदपूर क्षेत्र ५४३०.४७ चौ.मी. मध्ये कलम- १९ च्या पोट कलम (१) अन्वये काढलेली अधिसुचना.

19/03/2024 19/09/2024 पहा (1 MB)
मौजे- बऱ्हाणपूर, तालुका- धामणगाव रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १३/४७/२०२१-२२  मौजा- बऱ्हाणपूर, तालुका- धामणगाव रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

07/03/2024 07/09/2024 पहा (687 KB)
मौजे- शिदोडी, तालुका- धामणगाव रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १४/४७/२०२१-२२  मौजा- शिदोडी, तालुका- धामणगाव रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

07/03/2024 07/09/2024 पहा (752 KB)
मौजा- खराळा, तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०२१-२२  मौजा- खराळा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

22/02/2024 22/08/2024 पहा (723 KB)
मौजा- पळसखेड, तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १४/४७/२०२१-२२  मौजा- पळसखेड, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

14/02/2024 14/08/2024 पहा (152 KB)
मौजा- दिघी कोल्हे, तालुका- चांदूर रेल्वे

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १३/४७/२०२१-२२  मौजा- दिघी कोल्हे, तालुका- चांदूर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसुचना.

14/02/2024 14/08/2024 पहा (170 KB)
संग्रहित