Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०१७-१८   मौजा- बडनेरा, तालुका-  अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

20/07/2021 19/08/2021 पहा (419 KB)
मौजे- विलासनगर , तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०६/४७/२०१७-१८   मौजा- विलासनगर , तालुका-  अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

13/07/2021 12/01/2022 पहा (419 KB)
मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०१६-१७  मौजा- सलोना, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/07/2021 04/01/2022 पहा (588 KB)
मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०१६-१७  मौजा- सलोना, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/07/2021 04/01/2022 पहा (565 KB)
मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ७०/४७/२०१२-१३  मौजा- सलोना, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/07/2021 04/01/2022 पहा (788 KB)
मौजे- अंबापाटी, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०१०-११  मौजा- अंबापाटी, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/07/2021 04/01/2022 पहा (652 KB)
मौजे- कौंडण्यपूर, तालुका- तिवसा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  २२/४७/२०१९-२०  मौजा- कौंडण्यपूर, तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

29/06/2021 28/12/2021 पहा (824 KB)
मौजे- निजामपूर, तालुका- अचलपूर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०१/४७/२०१९-२०  मौजा- निजामपूर, तालुका- अचलपूर , जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

14/06/2021 13/12/2021 पहा (370 KB)
मौजे- साद्राबाडी, तालुका- धारणी

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०२०-२१  मौजा- साद्राबाडी, तालुका- धारणी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

31/05/2021 30/11/2021 पहा (862 KB)
मौजे- झिल्पी, तालुका- धारणी

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०१/४७/२०२०-२१  मौजा- झिल्पी, तालुका- धारणी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

31/05/2021 30/11/2021 पहा (911 KB)
संग्रहित