Close

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- भातकुली भाग- २ (कृषक) , तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०२०-२१  भातकुली भाग- २ (कृषक), तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

29/04/2021 28/10/2021 पहा (744 KB)
मौजे- भातकुली भाग- २ (अकृषक) , तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०२०-२१  भातकुली भाग- २ (अकृषक), तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

29/04/2021 28/10/2021 पहा (721 KB)
मौजे- भातकुली भाग- १ (कृषक) , तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०२०-२१  भातकुली भाग- १ (कृषक), तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

29/04/2021 28/10/2021 पहा (714 KB)
मौजे- भातकुली भाग- १ (अकृषक) , तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०३/४७/२०२०-२१  भातकुली भाग- १ (अकृषक), तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

29/04/2021 28/10/2021 पहा (716 KB)
मौजे- शेंदोळा बु., तालुका- तिवसा

घोषणापत्र- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  १६/४७/२०१६/१७  मौजा- शेंदोळा बु., तालुका- तिवसा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ चे घोषणापत्र.

27/04/2021 26/10/2021 पहा (412 KB)
मौजे- सोमठाणा, तालुका- चांदुर बाजार

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  २/४७/२०१९-२०  मौजे- सोमठाणा, तालुका- चांदुर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत  जाहीर नोटीस.

23/04/2021 22/10/2021 पहा (561 KB)
मौजे- पाटीया, तालुका- धारणी

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०१६-१७  मौजा- पाटीया, तालुका- धारणी, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

15/04/2021 14/10/2021 पहा (787 KB)
मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०२/४७/२०१७-१८  मौजा- बडनेरा, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

05/04/2021 04/10/2021 पहा (835 KB)
मौजे- अंबापाटी, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०५/४७/२०१०-११  मौजा- अंबापाटी, तालुका- चिखलदरा , जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

12/03/2021 11/09/2021 पहा (798 KB)
मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ७०/४७/२०१२-१३  मौजा- सलोना, तालुका- चिखलदरा , जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

12/03/2021 11/09/2021 पहा (789 KB)
संग्रहित