भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/४७/२०१८-१९ मौजा- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती चांदी नदी प्रकल्पाचा कालवा या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लागणा-या खाजगी जमीनीची खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची नमुना- ३ मधील जाहीर नोटीस.

19/09/2019 19/03/2020 पहा (441 KB)
मौजे- कुमागड, तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२/४७/२०१७-१८ मौजा- कुमागड, तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

17/09/2019 16/03/2020 पहा (681 KB)
मौजे- जैतापूर, तालुका- भातकुली

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८/४७/२०१७-१८ मौजा- जैतापूर, तालुका- भातकुली, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

17/09/2019 16/03/2020 पहा (717 KB)
मौजे- झटामझरी, तालुका- वरुड

घोषणापत्र शुद्धीपत्रक – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८/४७/२०१६-१७ मौजा- झटामझरी, तालुका- वरुड , जिल्हा- अमरावती मधील कलम १९ चे घोषणापत्र शुद्धीपत्रक.

12/09/2019 11/03/2020 पहा (172 KB)
मौजे- बोरगांव तळणी, तालुका- अचलपूर

घोषणा- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८/४७/२०१०-११ मौजा- बोरगांव तळणी, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची घोषणा.

26/08/2019 25/02/2020 पहा (456 KB)
मौजे- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/४७/२०१८-१९ मौजा- पहुर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती चांदी नदी प्रकल्पाचा कालवा या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लागणा-या खाजगी जमीनीची खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची नमुना- १ मधील जाहीर नोटीस.

22/08/2019 21/02/2020 पहा (477 KB)
मौजे- जावरा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६४/४७/२०१६-१७ मौजा- जावरा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/08/2019 04/02/2020 पहा (510 KB)
मौजे- ब्राम्हणवाडा थडी, तालुका- चांदूर बाजार

मुदतवाढ- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक   ०९/४७/२०१४ -१५  मौजा- ब्राम्हणवाडा थडी, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती  नवीन भूसंपादन कायद्याचे कलम २५ चे परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

03/08/2019 02/02/2020 पहा (481 KB)
मौजा- वरुड, तालुका- वरुड

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्र. ०८/४७/२०१८-१९ मौजा- वरुड, तालुका- वरुड, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

02/08/2019 01/02/2020 पहा (573 KB)
मौजा- शहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६/४७/२०१८-१९ मौजा- शहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

26/07/2019 26/01/2020 पहा (711 KB)
संग्रहित