Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन २ रा माळा, अमरावती-जाहीरात.

केंद्र शासनाच्या निती आयोगामार्फत राबविल्या जात असलेल्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता अमरावती जिल्ह्यातील आकांक्षित तालुक्यांसाठी फेलोंची नियुक्ती करणेस्तव आवेदन मागविणेस्तव जाहीरात.

20/09/2023 20/03/2024 पहा (219 KB)
रोहयो, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सामाजिक अंकेक्षण मुलाखतीस अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी.

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत साधन व्यक्ती निवडसुची करिता मुलाखतीस अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी.

06/09/2023 06/03/2024 पहा (665 KB)
रोहयो, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सामाजिक अंकेक्षण मुलाखत यादी

सामाजिक अंकेक्षण  साधन व्यक्ती पात्र उमेदवारांची मुलाखत यादी.

28/08/2023 28/02/2024 पहा (5 MB)
कोतवाल भरती – २०२३

तालुकानिहाय अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा निवड यादी

१. अमरावती

२. अचलपूर

३. अंजनगाव

४. भातकुली

५. चांदूर बा.

६. चांदूर रे.

७. चिखलदरा

८. दर्यापूर

९. धारणी

१०. धामणगाव

११. मोर्शी

१२. नांदगाव

१३. तिवसा

१४. वरुड

 

 

तालुकानिहाय प्राप्त गुणांची यादी व प्रारूप निवड यादी

१. अमरावती       प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

२. अचलपूर        प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

३. अंजनगाव      प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

४. भातकुली       प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

५. चांदूर बा.       प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

६. चांदूर रे.         प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

७. चिखलदरा     प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

८. दर्यापूर          प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

९. धारणी           प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

१०. धामणगाव   प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

११. मोर्शी          प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

१२. नांदगाव      प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

१३. तिवसा        प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

१४. वरुड         प्राप्त गुणांची यादी      प्रारूप निवड यादी

31/08/2023 31/10/2023 पहा (193 KB)
कोतवाल संवर्ग सरळसेवा भरती – २०२३- उत्तर तालिका

कोतवाल संवर्ग सरळसेवा भरती – २०२३- उत्तर तालिका

27/08/2023 27/02/2024 पहा (77 KB)
रोहयो, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहिरात

जाहिरात- जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनल तयार करणेबाबत जाहिरातीचा नमुना, वेळापत्रक व सविस्तर सूचनांना प्रसिद्धी देणेबाबत.

10/08/2023 10/02/2024 पहा (1 MB)
तहसिलदार अमरावती यांचे कार्यालय- कोतवाल संवर्ग सरळसेवा भरती – २०२३.

जाहीरनामा- कोतवाल संवर्गातील आरक्षणानुसार रिक्त पदे भरण्याबाबत.

28/07/2023 28/01/2024 पहा (2 MB)
तहसिलदार चांदूर बाजार यांचे कार्यालय- कोतवाल संवर्ग सरळसेवा भरती – २०२३.

जाहीरनामा- कोतवाल संवर्गातील आरक्षणानुसार रिक्त पदे भरण्याबाबत.

27/07/2023 27/01/2024 पहा (5 MB)
तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी, वरुड यांचे कार्यालय- कोतवाल संवर्ग सरळसेवा भरती – २०२३.

जाहीरनामा- कोतवाल संवर्गातील आरक्षणानुसार रिक्त पदे भरण्याबाबत.

27/07/2023 27/01/2024 पहा (2 MB)
तहसिलदार यांचे कार्यालय, नांदगाव खंडेश्वर- कोतवाल संवर्ग सरळसेवा भरती – २०२३.

जाहीरनामा- कोतवाल संवर्गातील आरक्षणानुसार रिक्त पदे भरण्याबाबत.

27/07/2023 27/01/2024 पहा (3 MB)
संग्रहित