Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

शुद्धीपत्रक- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती  जुना शहरी प्रकल्प अमरावती.

08/07/2021 07/01/2022 पहा (219 KB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

शुद्धीपत्रक- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती अचलपूर, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, मोर्शी व वरुड नागरी प्रकल्प अमरावती.

28/06/2021 27/12/2021 पहा (231 KB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती

शुद्धीपत्रक- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती  नवीन नागरी प्रकल्प अमरावती.

28/06/2021 27/12/2021 पहा (193 KB)
संग्रहित