Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर सुचना- मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे करिता वाहन भाड्याने घेणेबाबतची जाहीर ई-निविदा सुचना (दुसरी वेळ).

23/04/2021 22/10/2021 पहा (282 KB)
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव  ई-निविदा/ई-लिलाव सन २०२०-२१.

(वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण २०१९ नुसार)

05/04/2021 05/10/2021 पहा (6 MB)
जाहीर ई-निविदा सुचना सन- २०२१-२२

जाहीर सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथील सामान्य प्रशासन शाखेकरिता सन- २०२१-२२ या वर्षाकरिता किमान तीन वर्षाचा अनुभव असना-या इच्छुक कंत्राटदार/ मान्यताप्राप्त संस्था यांच्या कडून  साफसफाईच्या कामाकरिता ई-निविदा मागविण्याबाबत.

01/04/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव  ई-निविदा/ई-लिलाव सन २०२०-२१.

(वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण २०१९ नुसार)

24/03/2021 23/09/2021 पहा (6 MB)
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव  ई-निविदा/ई-लिलाव सन २०२०-२१.

(वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण २०१९ नुसार)

15/03/2021 15/09/2021 पहा (6 MB)
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव  ई-निविदा/ई-लिलाव सन २०२०-२१.

09/03/2021 09/09/2021 पहा (5 MB)
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१

शुद्धीपत्रक- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव  ई-निविदा/ई-लिलाव सन २०२०-२१ दुसरा टप्पा (द्वितीय फेरी).

 

05/03/2021 04/09/2021 पहा (125 KB)
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव  ई-निविदा/ई-लिलाव सन २०२०-२१.

(वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण २०१९ नुसार)

03/03/2021 02/09/2021 पहा (5 MB)
रेतीघाट ई-निविदा-ई-लिलाव सन २०२०-२१

अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१.

12/02/2021 12/08/2021 पहा (1 MB)
जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर सुचना- अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत जाहीर ई-निविदा सुचना.

02/02/2021 01/08/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित