Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

वाळूघाट लिलाव सन २०२२-२३ बाबत सुचना

17/03/2023 17/09/2023 पहा (162 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सुचना

निविदा सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथील विविध विभागामध्ये भाडे तत्वावर कुलर लावण्याबाबत दरपत्रक सादर करण्याबाबत.

10/03/2023 10/09/2023 पहा (728 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- शुद्धीपत्र.

शुद्धीपत्र- सन २०२२-२३ करिता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा जाहीर लिलाव बाबत शुद्धीपत्र.

09/03/2023 09/09/2023 पहा (736 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सन २०२२-२३ करिता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा जाहीर लिलाव (प्रथम फेरी).

जाहीर लिलाव- सन २०२२-२३ करिता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा जाहीर लिलाव, ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना (प्रथम फेरी).

06/03/2023 06/09/2023 पहा (5 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीर निविदा सुचना

जाहीर निविदा सुचना- अमरावती जिल्ह्यातील ०७ तहसील कार्यालय मधील सर्वर रूमकरिता १४ वातानुकूलित उपकरणे खरेदी करण्याबाबत.

29/11/2022 29/05/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सुचना

निविदा सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती करिता २ नग चहा/कॉफी मशिन खरेदीसाठी दरपत्रक सादर करण्याबाबत.

02/11/2022 02/05/2023 पहा (947 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्यासाठी जाहीर निविदा सूचना (फेर निविदा- ३).

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान साठी भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्यासाठी जाहीर निविदा सूचना (फेर निविदा- ३).

20/10/2022 20/04/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सुचना

निविदा सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती करिता २ नग चहा/कॉफी मशिन खरेदीसाठी दरपत्रक सादर करण्याबाबत.

13/10/2022 13/04/2023 पहा (942 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्यासाठी जाहीर निविदा सूचना (फेर निविदा- २).

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान साठी भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्यासाठी जाहीर निविदा सूचना (फेर निविदा- २).

11/10/2022 11/04/2023 पहा (1 MB)
संग्रहित