Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती- दरपत्रक निविदा सूचना

अटल भूजल योजने अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, मोर्शी व चांदूर बाजार तालुक्यातील समाविष्ट ग्रामपंचायतीमध्ये  “IPC Tool  किट ( वॉटर गेम )” तयार करून खरेदी करणेसाठी  निविदा दरपत्रक सूचना.

13/02/2024 13/08/2024 पहा (353 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०७/२०२४.

ई-निविदा सूचना- पोस्टर, बॅनर, स्टिकर, प्रमाणपत्र व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करण्याबाबत.

08/02/2024 08/08/2024 पहा (337 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०६/२०२४.

ई-निविदा सूचना- मंडप, फर्निचर व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा करण्याकरीता.

07/02/2024 07/08/2024 पहा (293 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०५/२०२४.

ई-निविदा सूचना- विदयुत जोडणी, ध्वनीक्षेपक यंत्रणा व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा करण्याकरीता.

07/02/2024 07/08/2024 पहा (314 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०३/२०२४.

ई-निविदा सूचना- व्हिडीओ छायाचित्रीकरण व फोटोग्राफी व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा करण्याबाबत.

31/01/2024 31/07/2024 पहा (320 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०४/२०२४.

ई-निविदा सूचना- विविध प्रकारची वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणेबाबत.

31/01/2024 31/07/2024 पहा (314 KB)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती- दरपत्रक निविदा सूचना

अटल भूजल योजने अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, मोर्शी व चांदूर बाजार तालुक्यातील समाविष्ट ग्रामपंचायतीमध्ये ” भूजल माहिती प्रसारण केंद्र ” स्थापन करण्याकरिता बोर्ड, बॅनर, पेंटिंग, ई. तयार करून खरेदी करणेसाठी निविदा दरपत्रक पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक निविदा सूचना.

31/01/2024 31/07/2024 पहा (426 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- पोलीस पाटील रिक्त पद भरती निविदा (दरपत्रक) सुचनेस मुदतवाढ.

निविदा (दरपत्रक) सुचना- अमरावती जिल्ह्यातील पोलीस पाटील रिक्त पद भरती प्रक्रियेच्या कामाकरिता निविदा (दरपत्रक) सुचनेस मुदतवाढ.

25/01/2024 25/07/2024 पहा (153 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई- निविदा सुचना (अंतिम मुदतवाढ).

ई- निविदा सुचना (अंतिम मुदतवाढ)- सन २०२३-२४ या वर्षासाठी जिल्ह्यातील २६ वाळू गटातून  वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा सूचना (अंतिम मुदतवाढ).

24/01/2024 24/07/2024 पहा (1 MB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०१/२०२४ (शुध्दीपत्रक).

ई-निविदा सूचना- वेबकास्टिंग व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा करण्याबाबत (शुध्दीपत्रक).

23/01/2024 23/08/2024 पहा (169 KB)
संग्रहित