Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

अमरावती जिल्ह्यातील वाळू गटाचे पर्यावरण अनुमतीकरिता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करण्याकरिता ई-निविदा.

21/06/2022 21/12/2022 पहा (2 MB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण मध्ये प्राप्त निधी व वितरीत निधीचे लेखापरीक्षण करणेकरीता निविदा मागविणेबाबत.

17/05/2022 17/11/2022 पहा (315 KB)
पाणी टंचाई शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर सुचना- अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत जाहीर ई-निविदा सुचना.

10/05/2022 10/11/2022 पहा (3 MB)
पाणी टंचाई शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर सुचना- अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत जाहीर ई-निविदा सुचना.

12/04/2022 12/10/2022 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सुचना व सर्वसाधारण अटी व शर्ती सन- २०२२-२३

जाहीर ई-निविदा सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती मधील सन- २०२२-२३ या कालावधीसाठी बाह्ययंत्रणेमार्फत साफसफाईच्या कामाकरिता ई-निविदा मागविण्याबाबत.

08/04/2022 08/10/2022 पहा (3 MB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सन २०२१-२२ करीता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव (फेरलिलाव)

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा ई-टेंडरिंग/ई-ऑक्शन प्रक्रियेद्वारे लिलावा बाबत ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना (फेरलिलाव).

25/03/2022 25/09/2022 पहा (5 MB)
पाणी टंचाई शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर सुचना- अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत जाहीर ई-निविदा सुचना.

03/03/2022 02/09/2022 पहा (3 MB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सन २०२१-२२ करीता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव (फेरलिलाव)

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा ई-टेंडरिंग/ई-ऑक्शन प्रक्रियेद्वारे लिलावा बाबत ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना (फेरलिलाव).

16/02/2022 15/08/2022 पहा (5 MB)
शुद्धिपत्रक- रेती स्थळांचे ई-निविदा-ई-लिलाव सन २०२१-२२

अमरावती जिल्ह्यातील रेती स्थळांचे ई-निविदा-ई-लिलाव सन २०२१-२२  शुद्धिपत्रक

02/02/2022 02/08/2022 पहा (680 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा भूविज्ञानकीय तांत्रिक सल्लागार यांची नियुक्ती करीता.

ई-निविदा- अमरावती जिल्ह्यातील गौण खनिज खनिपटयांचा लिलाव करण्याकरिता भूविज्ञानकीय तांत्रिक सल्लागार (Geo-Technical Consultant) ची नियुक्ती करिता ई -निविदा.

28/01/2022 27/07/2022 पहा (1 MB)
संग्रहित