Close

सेवानिवूत्त  होणार्यांया मंडळ अधिकारी संवर्गाची यादी.

सेवानिवूत्त  होणार्यांया मंडळ अधिकारी संवर्गाची यादी.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सेवानिवूत्त  होणार्यांया मंडळ अधिकारी संवर्गाची यादी.

दिनांक- ०१/०१/२०२०  ते ३१/१२/२०२० या कालावधीत नियतवयोमाना नुसार शासन सेवेतून सेवानिवूत्त  होणार्यांया मंडळ अधिकारी संवर्गाची यादी.

07/07/2020 31/12/2020 पहा (446 KB)