Close

मौजे- हिरापूर, तालुका- धामणगाव रेल्वे

मौजे- हिरापूर, तालुका- धामणगाव रेल्वे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- हिरापूर, तालुका- धामणगाव रेल्वे

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०४/४७/२०२०-२१  मौजा- हिरापूर, तालुका- धामणगाव रेल्वे , जिल्हा-अमरावती मध्ये धामणगाव – तळणी मधील रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग नं. ७४ खालील मर्यादित उंचीचे भूमिगत मार्गाचे बांधकामाकरीता लागणा-या  खाजगी जमीनिची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची  नमुना- १ मधील जाहीर नोटीस.

02/02/2022 01/08/2022 पहा (498 KB)