Close

मौजे- सालोड, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- सालोड, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- सालोड, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०१५-१६  मौजा- सालोड, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती  या प्रकरणात नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (924 KB)