Close

मौजे- सालोड, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- सालोड, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- सालोड, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०१५-१६  मौजा-सालोड, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

14/11/2019 14/05/2020 पहा (1 MB)