Close

मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ७०/४७/२०१२-१३  मौजा- सलोना, तालुका- चिखलदरा, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

05/07/2021 04/01/2022 पहा (788 KB)