Close

मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- सलोना, तालुका- चिखलदरा

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ७०/४७/२०१२-१३  मौजा- सलोना, तालुका- चिखलदरा , जिल्हा- अमरावती मधील कलम- ११ ची अधिसूचना.

12/03/2021 11/09/2021 पहा (789 KB)