Close

मौजे- वासनी खुर्द, तालुका- अचलपूर

मौजे- वासनी खुर्द, तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- वासनी खुर्द, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६/४७/२०१७-१८  मौजा- वासनी खुर्द, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

18/01/2020 17/07/2020 पहा (493 KB)