Close

मौजे- वडुरा, तालुका- अचलपूर

मौजे- वडुरा, तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- वडुरा, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/४७/२०१९-२०  मौजा- वडुरा, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

28/08/2020 28/02/2021 पहा (511 KB)