Close

मौजे- लाखारा, तालुका- मोर्शी

मौजे- लाखारा, तालुका- मोर्शी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- लाखारा, तालुका- मोर्शी

जाहीर नोटीस- सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ०७/४७/२०२०-२१  मौजा- लाखारा, तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबतची जाहीर नोटीस.

21/01/2022 20/07/2022 पहा (665 KB)