Close

मौजे- मलकापूर, तालुका- अमरावती

मौजे- मलकापूर, तालुका- अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- मलकापूर, तालुका- अमरावती

मुदतवाढ- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक   ६०/४७/२०११ -१२  मौजा- मलकापूर, तालुका- अमरावती , जिल्हा- अमरावती  नवीन भूसंपादन कायद्याचे कलम २५ चे परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

28/12/2018 28/06/2019 पहा (453 KB)