Close

मौजे- बोरळा, तालुका- चांदूर बाजार

मौजे- बोरळा, तालुका- चांदूर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- बोरळा, तालुका- चांदूर बाजार

अधिसूचना (शुद्धीपत्रक)- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम  २०१३ भु.सं.प्र.क्र. ३७/४७/२००७-०८  मौजा- बोरळा (बोरळा ते खराळा रस्त्याचे कामाकरिता), तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती  कलम- ११ च्या पोट कलम (१) अन्वये काढलेली अधिसूचना (शुद्धीपत्रक).

26/09/2019 25/03/2020 पहा (200 KB)