Close

मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती

मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्र.  २९/४७/२०१९-२०  मौजे- बडनेरा, तालुका- अमरावती, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची  जाहीर नोटीस.

17/08/2021 16/02/2022 पहा (917 KB)