Close

मौजे- पांढरी, तालुका- अचलपूर

मौजे- पांढरी, तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- पांढरी, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस – भूसंपादन प्रकरण क्र.  ०५/४७/२०१९-२०  मौजे- पांढरी, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

21/09/2021 20/03/2022 पहा (458 KB)