Close

मौजे-पळसमंडळ, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे-पळसमंडळ, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे-पळसमंडळ, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ५८/४७/२०१७-१८  मौजा- पळसमंडळ, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा-अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस.

10/06/2020 10/12/2020 पहा (408 KB)