Close

मौजे- निजामपूर, तालुका- अचलपूर

मौजे- निजामपूर, तालुका- अचलपूर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- निजामपूर, तालुका- अचलपूर

जाहीर नोटीस –  भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०/४७/२०१९-२०  मौजा- निजामपूर, तालुका- अचलपूर, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत  जाहीर नोटीस.

07/10/2020 07/04/2021 पहा (516 KB)