Close

मौजे- धानोरा पुर्णा, तालुका- चांदूर बाजार

मौजे- धानोरा पुर्णा, तालुका- चांदूर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- धानोरा पुर्णा, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ५४/४७/२०११-१२  मौजा- धानोरा पुर्णा, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

27/02/2020 26/08/2020 पहा (587 KB)