Close

मौजे- टोंगलापूर, तालुका- चांदूर बाजार

मौजे- टोंगलापूर, तालुका- चांदूर बाजार
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- टोंगलापूर, तालुका- चांदूर बाजार

जाहीर नोटीस – भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १२/४७/२०१७-१८  मौजा- टोंगलापूर, तालुका- चांदूर बाजार, जिल्हा- अमरावती.

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हीतसंबंधीत व्यक्तीकडून हरकती/सूचना मागविण्याबाबत नमुना- ३ जाहीर नोटीस.

03/01/2020 02/07/2020 पहा (541 KB)