Close

मौजे- जावरा मोळवण, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- जावरा मोळवण, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- जावरा मोळवण, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ५९/४७/२०१७-१८  मौजा- जावरा मोळवण, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती येथील रस्ताबांधकाम प्रयोजनाकरीता लागणा-या खाजगी जमीनिची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची  नमुना- १ मधील जाहीर नोटीस.

02/12/2021 02/06/2022 पहा (589 KB)