Close

मौजे- खंडाळा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजे- खंडाळा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- खंडाळा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस – सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक  ६०/४७/२०१७-१८  मौजा- खंडाळा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा-अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत नमुना- ३ मधील जाहीर नोटीस.

31/07/2020 30/01/2021 पहा (497 KB)