Close

मौजा- बोरगाव निस्ताने, तालुका- धामणगांव रेल्वे

मौजा- बोरगाव निस्ताने, तालुका- धामणगांव रेल्वे
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजा- बोरगाव निस्ताने, तालुका- धामणगांव रेल्वे

मुदतवाढ आदेश- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक  ६/४७/२०१६-१७  मौजा- बोरगाव निस्ताने, तालुका- धामणगांव रेल्वे, जिल्हा- अमरावती  नवीन भूसंपादन कायद्याचे कलम २५ चे परंतुकानुसार प्राप्त मुदतवाढ आदेेेश.

14/11/2019 14/05/2020 पहा (452 KB)