Close

मौजा- जावरा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

मौजा- जावरा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजा- जावरा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

अधिसूचना- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६४/४७/२०१६-१७ मौजा- जावरा, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा- अमरावती मधील कलम- १९ ची अधिसूचना.

14/05/2019 13/11/2019 पहा (681 KB)