Close

मौजा-कासमपूर, ता. दर्यापुर

मौजा-कासमपूर, ता. दर्यापुर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजा-कासमपूर, ता. दर्यापुर

भूसंपादन प्रकरण क्र. १०/४७/२०१६-१७ मौजा कासमपूर ता. दर्यापुर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

10/10/2018 10/04/2019 पहा (631 KB)