Close

नाझर विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

नाझर विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नाझर विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे किरकोळ इलेक्ट्रिक साहित्य व इलेक्ट्रिक दुरुस्तीकरीता लागणा-या वस्तू इत्यादीचे दर निश्चित करून वार्षिक दरपत्रक सादर करण्याबाबत.

07/12/2021 07/06/2022 पहा (704 KB)