Close

नांदगाव खंडेश्वर तहसील मध्ये शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

नांदगाव खंडेश्वर तहसील मध्ये शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नांदगाव खंडेश्वर तहसील मध्ये शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

राज्यात माहे जून ते ऑक्टोंबर २०२० या कालावधीत झालेल्या शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी नांदगाव खंडेश्वर तहसील मधील बाधीत शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत यादी.

22/06/2021 21/12/2021 पहा (3 MB)