Close

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगे बाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगे बाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगे बाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती

सन २०२२-२३ या वर्षातील भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा  जाहिरात प्रसिद्ध करण्याबाबत.

26/04/2022 26/10/2022 पहा (6 MB)