Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील सुधारीत सेवांतर्गत आश्र्वासित प्रगती योजने करीता पात्र/अपात्र कर्मचा-यांची याधी.

05/02/2020 04/08/2020 पहा (8 MB)