Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- अटी व शर्ती व ई-निविदा सुचना सन- २०२१-२२

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- अटी व शर्ती व ई-निविदा सुचना सन- २०२१-२२
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- अटी व शर्ती व ई-निविदा सुचना सन- २०२१-२२

जाहीर सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती मधील सन- २०२१-२२ या वर्षाकरिता किमान तीन वर्षाचा अनुभव असना-या इच्छुक कंत्राटदार/ मान्यताप्राप्त संस्था यांच्या कडून  साफसफाईच्या कामाकरिता ई-निविदा मागविण्याबाबत.

09/09/2021 08/03/2022 पहा (2 MB)