Close

जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील गट-क लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२० (अनुसूचित जमाती)

जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील गट-क लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२० (अनुसूचित जमाती)
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील गट-क लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२० (अनुसूचित जमाती)

पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी.

08/01/2020 07/07/2020 पहा (504 KB)