Close

जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०

जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०

पात्र उमेदवारांची यादी.

14/01/2020 14/07/2020 पहा (403 KB)