Close

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सन २०२१-२२ करीता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव (फेरलिलाव)

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सन २०२१-२२ करीता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव (फेरलिलाव)
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सन २०२१-२२ करीता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव (फेरलिलाव)

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा ई-टेंडरिंग/ई-ऑक्शन प्रक्रियेद्वारे लिलावा बाबत ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना (फेरलिलाव).

25/03/2022 25/09/2022 पहा (5 MB)